23rd januari 2020

Vlogserie over oncologienetwerk Concord

Wanneer je de diagnose kanker krijgt wil je natuurlijk de best mogelijke zorg. Om deze zorg te kunnen bieden is samenwerking en kennisdeling van belang. Hier speelt het Oncologienetwerk Concord een belangrijke rol bij. Om de succes verhalen van samenwerking zichtbaar te maken en te delen, vertellen in een serie vlogs professionals en patiënten over regionale kankerzorg. Aan het woord in dit eerste vlog:

  • Kristel Kuiper, mantelzorger en vlogster
  • Noesja Hoffschlag, communicatieadviseur Concord
  • Jacqueline de Wit, regiomanager oncologienetwerk Concord
  • Saskia van Hoogdalem, huisarts en ervaringsdeskundige (kankerpatiënt).

Lees meer
25th juni 2019

De ‘motor’ achter tumorgroei bij blaaskanker.

Uroloog  Joost Boormans, werkzaam  in het Erasmus MC  in Rotterdam,  vertelt  in een artikel op de site van de Hartwig Medical Foundation  over kanker aan de urinewegen en de behandeling hiervan. Deze  vormen van kanker staan in de top 10 van meest voorkomende tumorsoorten, maar krijgen weinig aandacht terwijl  de tumoren vaak een vrij agressief verloop hebben.  In  het artikel  wordt uitgelegd  welk onderzoek er nu verricht wordt naar deze vormen van kanker. Dr. Joost Boormans, uroloog in het Erasmus MC in Rotterdam, behandelt vooral urotheelkanker, tumoren die uitgaan van de urinewegen. Blaaskanker is daarvan de meest voorkomende. “De diagnose hiervan wordt gesteld door een uroloog, die ook de behandeling doet”, vertelt Boormans. “Voor patiënten met invasieve blaaskanker wordt het behandelplan door meerdere specialisten gemaakt, omdat zowel chirurgie, radiotherapie als chemotherapie aan bod kunnen komen.” Voor patiënten met uitgezaaide urotheelkanker was tot voor kort chemotherapie de enige behandeloptie, maar nu is ook immunotherapie beschikbaar. “Bij een deel van patiënten wordt de tumorgroei door immunotherapie langdurig tot stilstand gebracht, maar bij een grote groep werkt het helaas niet en is de levensverwachting beperkt. Helaas kunnen we deze groepen vooraf nog niet goed van elkaar onderscheiden.” Agressief verloop tumor Kanker aan de urinewegen staat in de top 10 van meest voorkomende tumorsoorten. Maar in het verleden is er veel meer onderzoeksgeld gegaan naar kankersoorten die nog vaker voorkomen. “De verbetering in de behandeling van bijvoorbeeld borst-, prostaat- en huidkanker is hierdoor versneld. Ontwikkelingen bij kanker aan de urinewegen zijn enorm achtergebleven”, aldus Boormans. Het lastige van kanker aan de urinewegen is dat de tumor over het algemeen een vrij agressief verloop heeft. De kans op uitzaaiingen (metastasen) in de eerste vijf jaar na de diagnose is groot. “Dit maakt het uitdagend om nieuwe behandelingen te onderzoeken. Als een behandeling faalt, gaan patiënten met metastasen soms zo snel achteruit dat er geen tijd is om een volgende lijn van therapie te starten.” Hartwig Medical Foundation heeft inmiddels de complete DNA-volgorde van een groot cohort uitzaaiingen van urotheeltumoren in kaart gebracht, vertelt Boormans. “We willen onderzoeken hoe het komt dat deze tumorsoort zich zo agressief gedraagt. Het is bekend welke genen vaak veranderd zijn bij urotheeltumoren, maar we weten nog niet hoe het komt dat ze zo gemakkelijk uitzaaien naar de lymfeklieren of lever. We hopen te ontdekken welke afwijkingen in de tumor daarvoor zorgen, zodat we ons specifiek kunnen richten op die ‘motor’ achter de tumorgroei.” Complete DNA zo vroeg mogelijk in kaart Boormans ziet klinische toepassingen in de uitgebreide DNA-test (whole genome sequencing-test) van Hartwig Medical Foundation, waarbij het complete DNA van de tumor van een patiënt in kaart wordt gebracht. “In de ideale situatie breng je meteen het complete DNA in kaart als een patiënt met een niet-uitgezaaide kanker binnenkomt. Als de tumor dan later onverhoopt terugkomt, kun je weer een biopt nemen en kijken of en op welke manier het DNA van de tumor veranderd is. Je ziet in tumoren van patiënten in de loop van de tijd vaak DNA-veranderingen optreden als gevolg van blootstelling aan behandelingen, waardoor tumorcellen ongevoelig worden voor een bepaalde behandeling. Nu zijn dit soort testen nog prijzig, maar ze zullen in de toekomst goedkoper worden en dan kunnen we ze grootschalig gaan gebruiken”, aldus Boormans. Hij maakt hierbij de kanttekening dat een whole genome sequencing-test een schat aan informatie oplevert. “Dat is natuurlijk mooi, maar het kan ook lastig zijn om hieruit de juiste informatie te vissen.” Soms verstandig om niet te behandelen De uroloog verwacht dat moleculaire diagnostiek in de toekomst een grotere rol gaat spelen bij de behandelkeuze. “Ook andere factoren, zoals leeftijd en de medische voorgeschiedenis blijven natuurlijk belangrijk bij de besluitvorming. Maar ik denk dat we een steeds beter model kunnen maken waarmee we voor iedere individuele patiënt de beste behandeling kunnen bepalen. Daar kan dan ook uitkomen dat het verstandig is om niet te behandelen, omdat voor die patiënt de voordelen van een behandeling niet opwegen tegen de nadelen.” Unieke faciliteit in Nederland Boormans noemt Hartwig Medical Foundation een unieke faciliteit in Nederland. “Soms kijken we met een jaloerse blik naar wat er gebeurt in Amerika op het gebied van het sequencing (het bepalen van de DNA-volgorde – red.) maar Hartwig Medical Foundation laat zien dat het bundelen van krachten in een relatief klein land tot iets heel moois kan leiden.” Focusgroepen Dr. Joost Boormans, uroloog in het Erasmus MC, is voorzitter van de focus group Urothelial Cancer. Doel van de focusgroepen, waar Hartwig Medical Foundation bij de opstart betrokken is geweest, is om het onderzoek en het gebruik van genetische en klinische data uit de Hartwig databank verder te stimuleren rond een bepaalde tumorsoort of thema/behandeling.

Lees meer
20th december 2018

Vijf vragen aan Erna Elfrink linkin pin oncologienetwerk Zuidwest

Welke rol heb je bij de verdere ontwikkeling van de regionale netwerkvorming oncologie? Voor de komende vier jaar ben ik vanuit het Erasmus Kanker Instituut de (nieuwe) linkin pin tussen het NFU/Citrienfonds en ons regionale oncologienetwerk Zuidwest Nederland. Voor deze  periode is het belangrijk om de landelijke projecten naar de regio te vertalen en ervoor te zorgen dat iedereen hiervan gebruik kan maken. Mijn rol zie ik als de verbinder; tussen de projecten binnen de regio en de twee (sub)netwerken CONCORD en EMBRAZE. Hoe zie je dat met de komst van het regiobureau CONCORD? Dat betekent dat de regiomanager van EMBRAZE (Jet van Lierop) en regiomanager (de nieuwe collega) van CONCORD en ik als een drie-eenheid zullen optreden voor het hele netwerk Zuidwest Nederland. Met elkaar stimuleren we de tumornetwerken en de best practises in de regio waarbij mijn taak hierover terug te koppelen naar de landelijke partijen en stakeholders. Wat vind je de belangrijkste ontwikkeling die is doorgemaakt? Ik ben onder de indruk van wat er is gebeurd in onze regio op het gebied van netwerkzorg oncologie. Er is discussie geweest of dit landelijk gestimuleerd moet worden of juist meer vanuit de regio omdat het daar ‘echt’ gebeurt. Het is goed dat er op landelijk niveau (binnen thema’s) kaders zijn uitgezet. Daar hebben we op regioniveau nu profijt van. Daarom zijn we zo ver gekomen met de samenwerking tussen de ziekenhuizen. Er zijn concrete afspraken over de zorg; waar mogelijk dichtbij, indien nodig verder weg. Ook met de oprichting van het (sub)netwerk CONCORD is er het besef dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. Er ligt een hele solide basis om verder te ontwikkelen. Wat gaat de patiënt merken van de komende ontwikkelingen? De patiënt gaat merken is dat hij/zij in meerdere ziekenhuizen of locaties behandeld zal gaan worden. We zullen de patiënt hier op moeten voorbereiden en informeren over het ‘hoe’ en ‘waarom’ hiervan. Hier ligt ook de uitdaging als het we het hebben over het casemanagement binnen het netwerk; voor het hele zorgtraject van de patiënt. Dat is beslist iets waar we de komende periode met elkaar aan gaan werken. Hoe ziet de oncologische zorg in onze regio eind 2020 uit? Over vier jaar hebben we de regionale samenwerking verder geconcretiseerd en stellen we voor elke patiënt gezamenlijk het behandeltraject vast. Daarmee wordt het voor de hem of haar direct duidelijk hoe het zorgtraject zal verlopen; het hoe, waarom en ook het waar. Samenwerken is hierbij het sleutelwoord. Dichtbij waar het kan en verder weg als het moet. We zijn heel goed op weg, maar er moet nog veel gebeuren!  

Lees meer
19th december 2018

Minister Bruins ontvangt Agenda Oncologische Netwerkzorg 2019-2020

Trefzekere zorg voor iedere patiënt met kanker, nu en in de toekomst. Dat is de gezamenlijke missie van de Taskforce Oncologie en het landelijke programma ‘Naar regionale oncologienetwerken’. Wat dat betekent en wat er voor nodig is, beschrijft de Agenda Oncologische Netwerkzorg 2019-2022 die  woensdag 19 december 2018 werd gepresenteerd aan minister Bruins van Medische Zorg en Sport. De Agenda is te lezen via de link onderaan dit bericht. Patiënten met kanker leggen een ingrijpend pad af, zowel bij de diagnostiek en behandeling als in hun leven en werk. In deze patient journey werken verschillende professionals en zorgaanbieders samen in een zorgnetwerk. Daarbij staat voorop dat iedere patiënt de best passende behandeling krijgt, in een goed proces van ‘samen beslissen’. De komende jaren gaan alle partijen die de Agenda Oncologische Netwerkzorg steunen, met betrokkenheid en draagvlak van hun achterbannen uitwerking geven aan trefzekere oncologische zorg. Wat is daarvoor nodig? Voor het best mogelijke behandelplan is het volgende essentieel: goede samenwerking van professionals in het netwerk, beschikbaarheid van benodigde informatie en expertise in het netwerk, afstemming in een multidisciplinair overleg en goede besturing van zorgnetwerken. Voor patiënten vraagt dit om transparantie van beschikbare expertise en behandeluitkomsten en een goed proces van samen beslissen. Voor professionals vraagt dit om standaarden voor informatie-uitwisseling en de technische mogelijkheid voor het uitwisselen van diagnostische beelden. Om een integraal behandelplan en een persoonlijke gezondheidsomgeving te realiseren, dienen zorgprofessionals beter ondersteund te worden, onder meer met digitale middelen en data- en beelduitwisseling over de muren van het ziekenhuis heen. Daarvoor is het belangrijk de huidige knelpunten op het gebied van ICT-mogelijkheden, afhankelijkheid van ICT-leveranciers, privacywetgeving en toenemende administratielasten voor zorgprofessionals weg te nemen. Dit zijn zorgbrede problemen. Regie van de overheid is vereist. Impactconferentie De Taskforce Oncologie en het programma ‘Naar regionale oncologienetwerken’ presenteren hun Agenda Oncologische Netwerkzorg op de Impactconferentie Trefzekere oncologie: optimale zorg in netwerken. Gerenommeerde keynote speakers - Simon Oberst (University of Cambridge), prof.dr. Bas Bloem (Radboudumc) en prof. Mathieu Weggeman (em. hoogleraar TUE) – schetsen daar het grote belang van netwerkzorg en de meerwaarde die dit biedt voor nog betere kankerzorg. Het programma ‘Naar regionale oncologienetwerken’ presenteert op de conferentie welke resultaten het de afgelopen jaren heeft geboekt. Ook komt aan de orde wat er de komende jaren concreet aangepakt moet worden. Persoonsgerichte integrale zorg, samen beslissen, goede en veilige digitale uitwisseling, eenduidige en eenmalige registratie van gegevens en adequate financiering zijn daarbij belangrijke thema’s. De overkoepelende missie is duidelijk: trefzekere zorg voor iedere patiënt met kanker! Taskforce Oncologie In de Taskforce Oncologie bundelen de volgende organisaties hun krachten: de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), de Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS – die de Federatie Medisch Specialisten (FMS) vertegenwoordigt) en kennis- en kwaliteitsinstituut IKNL. Meer informatie over het landelijke programma regionale oncologienetwerken via deze  website: https://www.oncologienetwerken.nl/nieuws/agenda-oncologische-netwerkzorg-voor-minister-bruins  

Lees meer
12th december 2018

Vijf vragen aan Manuel Castro Cabezas van het schildkliernetwerk

Welke rol had je bij de ontwikkeling van de regionale netwerkvorming oncologie? Ik ben initiatiefnemer en één van de oprichters van het Schildkliernetwerk. Dit netwerk is een samenwerkingsverband tussen elf regionale ziekenhuizen. Momenteel ben ik naast Internist-endocrinoloog en vasculair geneeskundige  ook voorzitter van het (dagelijks)bestuur van het schildkliernetwerk. Wat vind je de belangrijkste ontwikkeling die is doorgemaakt waar je bij betrokken was? Het operationeel maken van een breed gedragen, multidisciplinair samenwerkingsverband tussen oncologisch specialisten uit verschillende ziekenhuizen. Dagelijks werken we aan excellente zorg voor patiënten met schildklierkanker. Onze kennis en ervaring delen we voortdurend met elkaar. Wat de kwaliteit van de behandelingen ten goede komt. Wat heeft een belangrijke rol gespeeld bij deze regionale netwerkvorming? Het schildkliernetwerk is het een initiatief van specialisten uit meerdere ziekenhuizen. Het is echt een gezamenlijke inspanning en je ziet bij iedereen optimale inzet. Mede dankzij de steun van de stichting Beter Keten is deze regionale samenwerking tot stand gekomen. Wat heeft de patiënt gemerkt van deze ontwikkeling(en)? Ongeacht in welk ziekenhuis de diagnose wordt gesteld, overal gelden dezelfde protocollen en zorgpaden. Elke patiënt in onze regio is verzekerd van een optimaal behandelplan en de beste medische zorg. De samenwerking biedt de mogelijkheid om meer wetenschappelijk onderzoek te doen, sneller te innoveren en wanneer patiënten hiervoor in aanmerking komen de modernste behandelingen aan te bieden. Hoe zie je de toekomst voor de regionale oncologische samenwerking? Betere vastlegging van uitkomstparameters en toetsbare kwaliteitscriteria. Dit zal de kwaliteit van onze kankerzorg een enorme impuls geven.  

Lees meer
6th december 2018

Inspirerende en informatieve casemanagersbijeenkomst oncologientewerk Zuidwest

Op dinsdag 27 november jl. waren de casemanagers oncologie uit regio Zuidwest weer bij elkaar om hun kennis en ervaringen te delen. Deze keer was de bijeenkomst in het Amphia ziekenhuis in Breda en waren er ook weer veel collega’s aanwezig.. De middag werd afgetrapt met de laatste ontwikkelingen in het regionale oncologienetwerk van Zuidwest Nederland. Nu de eerste vier jaar van het citrienproject Naar regionale oncologienetwerken op 31 december afloopt, is de vraag hoe gaan we verder? Stephanie van Eijk gaf een korte toelichting op de lopende projecten en die van de komende vier jaar (de Citrien periode 2.0). Daarop volgend vertelde Dorien van Benthem, Projectleider van NFK (Nederlandse Federatie voor kankerpatiënten organisaties) meer over de campagne ‘Deel je ervaring’. Uit een van de onderzoeken kwam onder meer naar voren dat een kwart van de patiënten aangeeft geen vast aanspreekpunt te hebben of te ervaren bij hun behandeltraject. Aan de hand van die uitkomst hebben de casemanagers de ‘tips en tricks’ met elkaar gedeeld over hoe dit voor de patiënt duidelijk(er) gemaakt kan worden. Maureen de Boer, adviseur palliatieve zorg IKNL, is ingegaan op het kwaliteitskader palliatieve zorg. Middels tien domeinen wordt in hierin beschreven wat goede palliatieve zorg precies inhoudt. Het laatste onderdeel van de middag werd ingeleid met ‘Petje op, Petje af’ quiz.  Tamara Raaijmakers, Programmamaker van Centrum werk en gezondheid stelde vragen over wat de problemen zijn die ontstaan bij patiënten met kanker die aan het werk zijn of willen blijven. Klik hier voor de notulen van de bijeenkomst.

Lees meer
5th december 2018

Vijf vragen aan Joos Heisterkamp van het Embraze kankernetwerk

Welke rol had je bij de ontwikkeling van de regionale netwerkvorming oncologie? Ik was betrokken bij eerste gesprekken over een regionale aanpak van de chirurgische behandeling voor maagkanker, op basis van de SONCOS volumenormen. Hierin ontstond toen ook het initiatief om binnen de oncologie intensiever met elkaar te gaan samenwerken. Wat vind je de belangrijkste ontwikkeling die is doorgemaakt waar jij bij betrokken was? We hebben in de Embraze regio eenduidige afspraken gemaakt over de diagnostiek van patiënten met slokdarm- en maagkanker. De diagnostiek, voorbehandeling en follow up kan in het eigen ziekenhuis plaatsvinden. Voor een chirurgische ingreep moet een patiënt soms naar een ander ziekenhuis, omdat dit niet in ieder ziekenhuis kan plaatsvinden, maar in twee van de Embraze ziekenhuizen. De expertise van het Erasmus MC Kankerinstituut is vertegenwoordigd in het wekelijks MDO en die overdracht van informatie is nu gestructureerd in plaats van ad hoc. Wat heeft een belangrijke rol gespeeld bij de regionale netwerkvorming in de oncologie. Het bewustzijn en de wil van alle betrokken zorgprofessionals om tijd en energie te steken in regionale samenwerking die meer behelst dan de patiënt naar een ander ziekenhuis verwijzen. Wat merkt de patiënt van deze ontwikkeling? Een eenduidig (behandel)traject voor alle patiënten met slokdarm en maagkanker in de Embraze regio. Een voorbeeld uit de praktijk: Een patiënt die vanuit ziekenhuis A aankwam op de poli van ziekenhuis B voor een slokdarmoperatie zei na twee zinnen, 'Ik heb het gevoel dat u mij al helemaal kent'. We doen het tenslotte voor de patiënt. Zij moeten ervaren dat wij - met elkaar - de best mogelijke zorg leveren. Dichtbij waar het kan en soms verder weg als het moet. Hoe zie je de toekomst voor de regionale oncologische samenwerking? Embraze als kankernetwerk in onze regio nog verder op de kaart zetten voor al onze patiënten. Zij gaan dan niet meer van het ene naar het andere ziekenhuis maar naar één of twee Embraze locatie’s.      

Lees meer
4th december 2018

Regionaal oncologie netwerk Concord nu officieel

Donderdag 29 november jl. tekenden  bestuurders en leden van de oncologiecommissie van  negen ziekenhuizen* uit CCN Zuidwest de samenwerkingsovereenkomst. Daarmee hebben zij officieel het (sub)regionale oncologie netwerk Concord  opgericht. Door nauwe samenwerking binnen een oncologisch netwerk beogen de ziekenhuizen de kwaliteit en toegankelijkheid van de oncologische zorg in de regio  verder te verbeteren. De diagnostiek en behandeling van patiënten met kanker wordt steeds complexer. Daarom is het steeds vaker nodig om nauw samen te werken. Dit kan nodig zijn om de zorg goed op elkaar af te stemmen wanneer patiënten naar een ander ziekenhuis binnen de regio verwezen worden voor een bepaalde behandeling. Ook als  patiënten in hun eigen ziekenhuis behandeld worden is het belangrijk dat zij er zeker van zijn dat zij de juiste behandeling krijgen. Hiervoor is het van belang dat de ziekenhuizen op regelmatige basis kennis uitwisselen. Medisch specialisten kunnen binnen een oncologisch netwerk samenwerken in wetenschappelijk onderzoek en er zo aan bijdragen dat de behandelmogelijkheden bij kanker steeds verbeteren. "Samenwerking is van levensbelang," zegt Ernst Kuipers, voorzitter Raad van Bestuur van het Erasmus MC. Kuipers: "Een oncologisch netwerk zoals Concord biedt ons de mogelijkheid om nog hechter met elkaar te gaan samenwerken in het belang van goede oncologische patiëntenzorg." Concord, de ziekenhuizen in  Rotterdam en Dordrecht. Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam, Schiedam Erasmus MC Kankerinstituut, Rotterdam IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan de IJssel Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam Rivas Zorggroep (Beatrix Ziekenhuis), Gorinchem Spijkenisse Medisch Centrum, Spijkenisse Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Dirksland Op de foto  leden van de Raden van Bestuur en de Oncologiecommissie  (vlnr): A.Thijssen (Albert Schweitzer Ziekenhuis), A. Blonk (Rivas Zorggroep /Beatrix Ziekenhuis), M. Davidis (Rivas Zorggroep /Beatrix Ziekenhuis), Y. Sandberg (Maasstad Ziekenhuis) E. Kuipers, (Erasmus Medisch Centrum), J. Drooger, (Ikazia Ziekhuis), P. v.d. Meer (Albert Schweitzer Ziekenhuis), Q van Rossum (Franciscus Gasthuis & Vlietland), M. Tasche (Franciscus Gasthuis & Vlietland). R. Kievit (Ikazia Ziekenhuis), W. Vrijland (Maasstad Ziekenhuis), L. Kerkhofs (IJsselland Ziekenhuis), J. Oosting (IJsselland Ziekenhuis)

Lees meer
21st november 2018

Vijf vragen aan Maarten Vermaas over het samenwerken in de oncologie

Welke rol heb  je bij de ontwikkeling van de regionale netwerkvorming oncologie? Ik ben chirurg en een van de leden van het levernetwerk Zuidwest Nederland.  Dit Levernetwerk is een samenwerkingsverband tussen de afdelingen oncologie en chirurgie van vier ziekenhuizen, het Erasmus MC Kanker instituut, het Albert Schweitzer, het Amphia en het IJsselland ziekenhuis, mijn thuisbasis.  Het netwerk heeft als doel mensen met de diagnose darmkanker met uitzaaiing naar de lever – colorectale levermetastasen  – een eenduidige en  kwalitatief hoogstaande behandeling te bieden. Het afgelopen jaar heb ik mij voornamelijk ingezet voor de ontwikkeling van onze website levernetwerk.nl. Wat vind je de belangrijkste ontwikkeling die is doorgemaakt waar jij bij betrokken was? Er is sinds 2015 een regionaal behandelprotocol voor colorectale levermetastasen waarmee elke patiënten uit de regio op uniforme wijze behandeld wordt. Er is dus geen verschil in behandeling voor een patiënt in Dordrecht of Capelle a/d IJssel. Overal hanteren we dezelfde indicaties voor chemotherapie en operaties. In het netwerk worden alle patiënten wekelijks  (vrijdagmiddag) besproken in een teleconferentie (MDO) om het beste behandelplan vast te stellen. Het levernetwerk participeert in meerdere wetenschappelijke studies en tijdens het MDO wordt hier ook aandacht aan besteed. Dit jaar hebben we ook een website ontwikkeld voor zowel patiënten als artsen waarop alle informatie over de ziekte, het netwerk maar ook alle lopende wetenschappelijke studies te vinden zijn. Wat heeft een belangrijke rol gespeeld bij de regionale netwerkvorming in de oncologie. Deze regionale aanpak en samenwerking is het initiatief van prof Kees Verhoef van het Erasmus MC Kanker instituut. Hij heeft ons samengebracht en inmiddels zien we elkaar niet als concurrenten maar juist als partners. Samen werken we verder aan eenduidige, excellente kankerzorg voor iedere patiënt in de regio. Wat merkt de patiënt van deze ontwikkelingen? Er is al uniformiteit in de behandelprotocollen in de regio; iets wat heel vanzelfsprekend lijkt. De realiteit is dat op het gebied van levermetastasen de behandeling in Nederland maar ook wereldwijd sterk varieert. Waar we ook aan werken is om de resultaten van onze behandeling regionaal te verzamelen en analyseren om zo de zorg nog verder te verbeteren. Zo krijgt elke patiënt in de regio dichtbij huis de best haalbare behandeling(en). Hoe zie je de toekomst voor de regionale oncologische samenwerking? Onze droom is dat elke patiënt uit de regio centraal bij het levernetwerk ‘aangemeld’ wordt en het behandelplan centraal wordt vastgesteld. Daarna wordt hij/zij idealiter behandeld op een gezamenlijke polikliniek. Vervolgens zien we dat het ene ziekenhuis zich meer toelegt op de zeer complexe leveringrepen terwijl het andere zich meer specialiseert in de minimaal invasieve technieken. Op dit moment ontwikkelen we een zogeheten dashboard waarmee we regionaal onze resultaten zullen gaan presenteren in plaats van ieder ziekenhuis individueel.  Iedere keer maken we samen weer  stappen in nog betere kankerzorg voor onze patiënten en daar ben ik trots op.

Lees meer
19th november 2018

Geen Regiobijeenkomst op 22 november!

Helaas moeten wij u mededelen dat onze regiobijeenkomst oncologienetwerk Zuidwest van  22 november  wegens  beperkte interesse geen doorgang zal vinden. Uiteraard blikken we wel terug op wat er bereikt is op het gebied van het regionaal samenwerken binnen de oncologie. Dit doen we graag via deze website en onze LinkedIn pagina. Mocht u vragen hebben, kunt u die stellen via ccn@erasmusmc.nl, Elisabeth Vermeulen

Lees meer
8th november 2018

Vijf vragen aan Addy van Hooren

Welke rol heb je bij de ontwikkeling van de regionale netwerkvorming oncologie? “ Sinds de zomer van 2017 ben ik projectleider regionaal documentbeheer voor het regionaal oncologienetwerk Zuidwest (CCN Zuidwest). Daarnaast werk ik als beleidsadviseur in het Albert Schweitzer Ziekenhuis en ben ik vanuit die rol ook betrokken bij de regionale netwerkvorming.” Wat heeft het project Documentbeheer bijdrage aan de ontwikkeling van het regionale oncologienetwerk? “ Met het project documentbeheer is de haalbaarheid onderzocht van het openbaar toegankelijk maken van de regionale behandelprotocollen (zorgpaden) via deze website van het regionaal oncologienetwerk van Zuidwest Nederland.  In samenwerking met de afdeling Kwaliteit Management Systeem van het Erasmus MC is er een analyse gemaakt van de systemen waarmee we het delen van zorginhoudelijk informatie mogelijk kunnen maken. Daaruit is naar voren gekomen  dat dit kan  met het documentbeheersysteem iProva. Voor de verdere implementatie van iProva en de toestemming voor het delen van zorginhoudelijk informatie zullen de raden van bestuur van de ziekenhuizen toestemming moeten geven. De grote uitdaging is nog wel dat onze regio meerdere samenwerkingsverbanden heeft en daarmee dus ook verschillende zorgprotocollen kent. Het grote voordeel is wel dat regionale netwerktumorgroepen die onderling afspraken maken over juiste behandeling op de juiste plaats op het juiste moment ook op ieder moment kunnen beschikken over de juiste informatie over de regionaal gemaakte afspraken.” Wat speelt een belangrijke rol bij de regionale netwerkvorming in de oncologie? “ Ik denk dat de uitkomstenbesprekingen van borst en colorectaal die voor dit najaar gepland staan een goede aanzet geven om met elkaar op inhoud in gesprek te gaan. Niet alleen om de zorg uniformer te maken maar om van elkaar te leren om zo de oncologische zorg in de regio verder te verbeteren.” Wat gaat de patiënt merken van de ontwikkelingen? “ De patiënt zal doordat we onderling samenwerken voor de nodige zorg eerder op de juiste plek terecht komen. Dit kan betekenen dat hij/zij naar een ander ziekenhuis moet voor een specialistische operatie of behandeling.” Hoe zie je de toekomst voor de regionale oncologische samenwerking? “ Ik hoop dat alle ziekenhuizen in de regio samen blijven werken aan het ontwikkelingen van excellente en patiëntvriendelijke oncologische zorg. Ik hoop dat de expertise voor alle ziekenhuizen behouden blijft zodat we alle noodzakelijke regionale zorg toegankelijk houden voor iedereen met kanker.”

Lees meer
24th oktober 2018

Vijf vragen aan Stefan Sleijfer over regionale netwerkvorming

Welke rol speel je in de ontwikkeling van de regionale netwerkvorming oncologie? “Naast internist-oncoloog en hoofd van de afdeling Interne Oncologie van het Erasmus MC Kanker Instituut ben ik penvoerder voor het Citrienprogramma Naar regionale oncologienetwerken. Het Citrienfonds (vernoemd naar een van de meest duurzame edelstenen) is een samenwerkingsverband tussen de overheid, onderzoeksfinancier ZonMW en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Verder participeer ik als internist in regionale tumorspecifieke MDO’s. Onder het motto “Dichtbij waar het kan en verder weg als het moet” werk ik met collega’s uit de regio aan een echelonneringsmodel voor de onderlinge afspraken over de behandelmethodes.” Wat vind je de belangrijkste ontwikkeling die is doorgemaakt? “ Dat er zonder extra financiering op regionaal niveau per netwerk (EMBRAZE en CONCORD) tumorspecifieke afspraken gemaakt zijn. Daarin zijn niet alle tumortypes even vergevorderd maar ik vind dat wat we bereikt hebben ook realistisch is. Wij zijn tenslotte de grootste regio met 22% van alle nieuwe kankergevallen en met het grootste aantal ziekenhuizen en instituten, een totaal van 17.” Wat heeft een belangrijke rol gespeeld bij de regionale netwerkvorming? “ Met de toename van de incidentie en de complexiteit van de behandelingen is iedere zorgprofessional in onze regio er inmiddels wel van overtuigd dat alleen door samen te werken de kankerzorg beter en veel patiëntgerichter wordt.” Wat betekent dit voor de patiënt? “Als patiënt hoef je je straks geen zorgen te maken over of je wel in het juiste ziekenhuis bent: overal krijg je de best mogelijke zorg en heb je toegang tot de lopende studies. Door de samenwerking tussen de benodigde disciplines en specialisten van verschillende ziekenhuizen is een second opinion in principe niet meer nodig, wat veel tijd en energie scheelt voor een patiënt. We zijn er nog niet maar we maken goede vorderingen.” Hoe zie je de verdere ontwikkeling van netwerkvorming? “ Verdere echelonnering, het doorontwikkelen van de tumornetwerken en kijken wat waar nodig is om tot de meest optimale en patiëntvriendelijke zorg te komen. De tijdsinvestering van zorgprofessionals in het vormen van oncologienetwerken gaat resulteren in betere kwaliteit van de kankerzorg op regionaal  en op landelijk  niveau.”    

Lees meer
19th oktober 2018

27 november bijeenkomst casemanagers oncologie

Op 27 november vindt  de volgende bijeenkomst plaats voor casemanagers oncologie werkzaam in de regio EMBRAZE en CONCORD. Klik hier voor meer informatie en het programma.

Lees meer
19th oktober 2018

Symposium ‘Time to tie the knot’: Decision making in breast cancer surgery

Op 6 november wordt het symposium 'Time to tie the knot': Decisionmaking in breast cancer surgery georganiseerd in het Erasmus MC.  Klik hier voor het programma. Aanmelden kan door een mail te sturen aan: s.hagendijk@erasmusmc.nl

Lees meer
9th oktober 2018

Prostaatcentrum Anser van start

Rotterdam heeft nieuwe operatiekliniek voor patiënten met prostaatkanker: het Anser prostaatcentrum in het Maasstad Ziekenhuis. Een bijzondere en noodzakelijke regionale samenwerkingsverband  tussen 7 ziekenhuizen:  Erasmus MC Kanker instituut, Franciscus & Vlietland, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, HMC, LUMC en OLVG. Dit waarborgt niet alleen, door het grote aantal operaties, een hoog operatie niveau maar is tevens een  goede basis voor verder onderzoek. Meer weten over dit unieke regionale samenwerkingsverband, kijk op www.anserprostaatcentrum.nl  

Lees meer
26th september 2018

Veel makkelijker om zorg te geven in andere zorginstelling binnen netwerk.

Het wordt artsen veel makkelijker gemaakt om een patiënt zorg te geven in een andere #zorginstelling binnen een netwerk, bijvoorbeeld als daar bepaalde faciliteiten beschikbaar zijn die nodig zijn voor de behandeling. De patiënt houdt op beide locaties gewoon dezelfde arts en ingewikkelde verrekeningen zijn niet meer nodig. Hiermee komt het bieden van de juiste zorg op de juiste plek weer een stap dichterbij. De Nederlandse #Zorgautoriteit kondigde vorige week deze aanpassing van de regels rond samenwerking bij medisch-specialistische zorg aan. De opstellers van het zojuist verschenen rapport Ontwikkeling van #oncologienetwerken in Nederland. Aanbevelingen voor organisatie en financiering zagen het goedkeurend aan. Zij zijn ervan overtuigd dat de gesprekken en de rondetafelconferenties over financiering van netwerken die zij organiseerden een flinke zet in de goede richting hebben gegeven. Lees hier de aankondiging van de #NZa. Het rapport geeft een inventarisatie en analyse van  oncologische netwerken in Nederland. De onderzoekers gaan vervolgens de diepte in met een analyse van de aanleiding voor netwerkvorming en de belemmerende en bevorderende factoren daarbij. De belemmeringen draaien vaak om financiering. Dit onderzoek maakt deel uit van het Citrienprogramma Naar regionale oncologienetwerken. Verschillende netwerken Er zijn verschillende redenen waarom ziekenhuizen er voor kiezen zorg binnen een netwerk te organiseren. Dat kan zijn om gezamenlijk te voldoen aan (volume-)normen en daarmee de zorg in de regio te kunnen behouden. Ook wordt binnen netwerken de verbinding gezocht tussen de tweede, derde en vierde lijn om samen de kwaliteit van de zorg hoog te houden en de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Er zijn verschillende typen netwerken te onderscheiden. Het aantal deelnemende ziekenhuizen verschilt, er kan wel of niet een UMC betrokken zijn en uiteraard verschilt vaak ook het tumortype waar het netwerk zich op richt. Overeenkomsten zij er ook. De meeste netwerken doorlopen een soortgelijke ontwikkeling, van initiatief en starten vanuit de inhoud tot het organiseren van bestuurlijke betrokkenheid. De onderzoekers zien overal dat het essentieel is dat de betrokken medisch specialisten elkaar op inhoud vinden. Die verbinding dient als basis om vanuit een in eerste instantie informeel samenwerkingsverband door te groeien naar een formeel oncologienetwerk. In dit proces lopen netwerken tegen dezelfde belemmerende factoren aan, zoals mogelijk productieverlies. Bovendien spelen overeenkomstige bevorderende factoren een grote rol, zoals goede onderlinge relaties en vertrouwen. Obstakels in de financiering De netwerken ervaren veelal dezelfde belemmerende factoren als het gaat om financiering. Die obstakels kunnen groot zijn. Het rapport onderscheidt vier verschillende aspecten aan dit onderwerp:     bekostiging van de patiëntenzorg: registratie en declaratie van het primaire proces;     financiering van de algemene kosten en de organisatiestructuur van een oncologienetwerk;     bekostiging van het multidisciplinair overleg (MDO) en de expertopinie;     invloed van prikkels in het Nederlandse zorgstelsel. Op alle vier de fronten is sprake van belemmeringen die de gewenste ontwikkelrichting van de oncologische zorg in Nederland in de weg staan. Bij de bekostiging van het primaire proces spelen NZa-regelgeving en beperkte mogelijkheden tot administratieve uitwisseling tussen ziekenhuizen een rol. Daarnaast zoeken veel oncologienetwerken antwoord op de vraag hoe en door wie de algemene kosten van een netwerk gefinancierd kunnen worden. Mogelijke oplossingsrichtingen variëren van het optuigen een ondersteuningsorganisatie met financiering per individueel netwerk, via een bundeling van ondersteuningsactiviteiten in een regionaal bureau dat meerdere netwerken bedient tot een landelijk gefinancierde ondersteuningsstructuur die alle netwerken gaat faciliteren. Medisch-inhoudelijk zijn het MDO en de expertopinie voor oncologienetwerken van groot belang. Hier wordt de kwaliteitsslag gemaakt voor de oncologische patiënt. Dit kost steeds meer tijd, die echter tot nog toe niet als zodanig wordt vergoed. Prikkels in het Nederlandse zorgstelsel hebben veel invloed op totstandkoming en functioneren van netwerken. Die prikkels stimuleren vaak productie binnen de individuele ‘schotten’ en belemmeren zodoende de inrichting van oncologische netwerken. Dit alles betekent niet dat er majeure stelselwijzigingen noodzakelijk zijn. Het rapport beveelt aan om gezamenlijk te verkennen hoe productieprikkels kunnen worden beperkt en hoe kwaliteitsprikkels juist meer naar voren kunnen komen in de contracteringsafspraken tussen ziekenhuizen (of wellicht oncologienetwerken) en verzekeraars. De onderzoekers tekenen hierbij aan dat het opnemen van kwaliteitsprikkels in de contractering veronderstelt dat kwaliteit meetbaar is. Daarom is het noodzakelijk om processen, uitkomsten en ervaringen van regionale oncologienetwerken te meten. Deze ontwikkeling komt ook tegemoet aan de wens om te komen tot Waardegedreven zorg. Bron: www.oncologienetwerken.nl  

Lees meer
25th september 2018

Conferentie Trefzekere oncologie, optimale zorg in netwerken

Op 19 december organiseert het Citrienfonds - Naar Regionale Oncologienetwerken -  in samenwerking met de taskforce Oncologie de conferentie Trefzekere Oncologie. Het is een invitational conference voor bestuurders van ziekenhuizen, huisartsenzorg, voorzitters-staf van CCN’s, projectleiders Citrienprogramma, voorzitters van oncologiecommissies, regionale tumorwerkgroepen en medisch-wetenschappelijke en verpleegkundige verenigingen, bestuurders NZA, ZN, Zorginstituut, OECI, ministerie VWS en EZ. Locatie: Van der Valk Utrecht Meer weten? Kijk op de website van het programma Naar Regionale oncologienetwerken  onder agenda.  

Lees meer
19th september 2018

Patiënt steeds vaker betrokken bij medische keuze

Het Erasmus MC timmert in samenwerking met 7 andere ziekenhuizen aan de weg met ‘uitkomstgerichte zorg’. Dit wordt ook ‘waarde-gedreven zorg’ genoemd. Het houdt in: streven naar de beste uitkomsten en ervaringen die de patiënt wil hebben in relatie tot het zorgpad dat hij moet bewandelen om dat allemaal te bereiken. Als iemand bijvoorbeeld van tevoren had geweten dat hij vanwege plastabletten voortaan altijd een droge mond zou hebben, had hij misschien niet voor deze therapie gekozen. Dan had hij wellicht samen met de arts kunnen streven naar een andere uitkomst. En als een 85-jarige was verteld dat hij na het voorschrijven van medicatie maandelijks voor controle moest terugkomen naar het ziekenhuis, had hij misschien wel bedankt voor de geneesmiddelen, omdat hij dit onderdeel van het zorgpad te belastend vond in relatie tot de gezondheidswinst. .......... Lees het hele artikel Welke uitkomsten vindt u zélf belangrijk?  Door Gerben Stolk, dd. 18 september, 2018

Lees meer
12th september 2018

Longkankercentrum ZuidHollandZuid

Patiënten met (verdenking op) longkanker worden vanaf nu behandeld in samenwerkingsverband Longkankercentrum ZuidHollandZuid. Het centrum is een initiatief van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland, het Ikazia Ziekenhuis, het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam en het Spijkenisse Medisch Centrum in Spijkenisse. De longartsen van de vier ziekenhuizen werken hierin intensief samen. “Door kennis en kunde op het gebied van longkankerzorg met elkaar te delen, kunnen we de zorgkwaliteit voor patiënten in de regio Rotterdam en de Zuid-Hollandse Eilanden verder verhogen”, aldus het dagelijks bestuur van Longkankercentrum ZuidHollandZuid (bestaande uit Johan Lie van het Maasstad Ziekenhuis, Frank Jacobs van het Ikazia Ziekenhuis en Lidia Hoogerbrugge van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en Spijkenisse Medisch Centrum). Het gespecialiseerde team heeft bovendien kennis op het gebied van meer zeldzame vormen van longkanker. In de regio behandelen de vier ziekenhuizen samen het grootste aantal patiënten met longkanker. Kwaliteit longkankerzorg verder verhogen Binnen de samenwerking van het Longkankercentrum bespreken de medisch specialisten wekelijks de dossiers en behandeltrajecten van patiënten. Daarnaast worden nieuwe ontwikkelingen op het gebied van longkankerbehandelingen en medische technologieën besproken. Het voordeel voor de patiënt is dat het dossier door meerdere specialisten wordt beoordeeld en kort daarna het behandeltraject kan beginnen in een ziekenhuis in de regio. Zorg op vier locaties/ziekenhuizen De zorg – geleverd door Longkankercentrum ZuidHollandZuid – wordt verleend vanuit de vier verschillende ziekenhuizen. Daarbij gaan de ziekenhuizen werken met dezelfde behandelmethodes, zorgpaden en protocollen. Een patiënt met longkanker kan voor de meeste onderzoeken en behandelingen terecht in het ziekenhuis van voorkeur. Voor specifieke behandelingen kan het nodig zijn om de patiënt op een andere ziekenhuislocatie te helpen. De vervolgbehandelingen en nazorg vinden vervolgens weer plaats in het ziekenhuis van voorkeur. De patiënt wordt tijdens het behandeltraject door een vaste verpleegkundige, de zogenaamde casemanager, begeleid. Gezamenlijk elektronisch patiëntendossier In oktober 2017 stapten de vier ziekenhuizen over op één gezamenlijk elektronisch patiëntendossier (EPD), met het doel snel de nodige patiëntgegevens beschikbaar te hebben. In de toekomst zijn na akkoord van de patiënt de medische gegevens beschikbaar voor alle behandelaren, ongeacht de ziekenhuislocatie. Daarbij kan, als dat moet, informatie worden afgeschermd in het EPD. Link naar het artikel op de website van het Maasstad Ziekenhuis.

Lees meer
12th september 2018

Maasstad Ziekenhuis koploperziekenhuis prostaatkankeroperaties

Het Maasstad Ziekenhuis is trots op benoeming tot koploperziekenhuis prostaatkankeroperaties. Om de kwaliteit van prostaatkankeroperaties te stimuleren heeft Zilveren Kruis, samen met de ProstaatKankerStichting (PKS) en de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), drie koplopers aangewezen op het gebied van prostaatkankeroperaties. Peter Langenbach, voorzitter raad van bestuur Maasstad Ziekenhuis: “We zijn enorm trots dat het Maasstad Ziekenhuis, als onderdeel van het Anser prostaatnetwerk, is aangewezen als koploper op het gebied van prostaatkankeroperaties. We hebben dit alleen kunnen bereiken door de unieke samenwerking binnen dit netwerk: een samenwerkingsverband van zeven ziekenhuizen in de regio west Nederland (Albert Schweitzer ziekenhuis, Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, HMC, LUMC, Maasstad Ziekenhuis en OLVG). Alle patiënten van deze ziekenhuizen en onze andere lokale partners zijn door de samenwerking verzekerd van de beste zorg bij de behandeling van prostaatkanker.” Binnen het Anser prostaatnetwerk wordt alle kennis gedeeld, de modernste technieken toegepast en verrichten we gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek op het gebied van prostaatzorg. Voor onderzoek, diagnose en nazorg kunnen patiënten terecht in één van de zeven betrokken ziekenhuizen, de Anser prostaatcentra. Als een operatie nodig is, wordt de patiënt verwezen naar de gespecialiseerde Anser prostaatoperatiekliniek in ons ziekenhuis in Rotterdam. Lees het hele artikel  via deze link.

Lees meer
11th september 2018

Dit doet het Citrienfonds (video NFU)

In het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022 is 20 miljoen beschikbaar gesteld voor een vervolg van het Citrienfonds. Hiermee gaan de umc’s met andere partijen in de zorg verder werken aan het leveren van de juiste zorg, met de juiste informatie op de juiste plek. Samen sterker voor de patiënt! Maar wat doet het NFU, ZonMw Citrienfonds? Minister Bruno Bruins legt het uit in een  videoboodschap van de NFU! [embed]https://youtu.be/WzMyh_hu3JE[/embed]

Lees meer
10th september 2018

Het Verpleegkundig College (1 nov ’18)

In deze  editie van Het Verpleegkundig College op donderdag 1 november 2018 met de titel ‘Over Borstkanker Gesproken’ praten we over onderwerpen die je in de meeste nascholingsprogramma’s over mammacare niet  direct tegenkomt. Zo laten we je zien welke borstkankervarianten door welke onderzoeksmodaliteiten worden gemist. En we vragen   een mammaradioloog om uit te leggen hoe je een laesie die  verdacht leek, maar toch niet kwaadaardig bleek te zijn, moet vervolgen. Verder staan we stil bij de vraag of bij de behandeling van borstkanker de systemische therapie plaats gaat maken voor targeted therapie. Het meest in het oog springende onderwerp van het Verpleegkundig College is   het plenaire programmaonderdeel ‘Zo  gaat een oncologiebespreking in zijn werk'. We hebben de oncologiestaf van het Erasmus MC Kanker Instituut bereid gevonden om een multidisciplinaire patiëntbespreking na te bootsen. En jij hebt als deelnemer de mogelijkheid het behandelbeleid mede te bepalen. En nog veel meer interessants. Klik hier voor het volledige programma. Vragen? Neem contact op met  Willeke Kristensen (cursusmanager) T: 033-4345730 E-mail: wkristensen@marktwo.nl

Lees meer
27th augustus 2018

Let’s connect via LinkedIn

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen van de kankerzorg in de regio Zuidwest Nederland via onze regionale LinkedIn pagina. Link: https://www.linkedin.com/company/oncologienetwerk-zuidwest-nederland/. Ben je zorgprofessional in de regio en wil je  je kennis  delen met het netwerk, neem contact op met de communicatieadviseur in je eigen ziekenhuis of mail ons via deze link.  

Lees meer
20th augustus 2018

Minister Bruins heeft hoofdlijnenakkoord ondertekend voor medisch-specialistische zorg.

Begin juni ondertekenden minister  Bruins van Medische Zorg en Sport samen met belangrijke partijen in de zorg het hoofdlijnenakkoord voor medisch-specialistische zorg 2019-2022. Het Citrienfonds krijgt volgens dat akkoord een vervolg. Dr. Rob Dillmann, voorzitter van zowel de Raad van Bestuur van Isala (Zwolle) als van de landelijke Taskforce Oncologie, geeft aan wat dit betekent voor het uit het Citrienfonds gefinancierde programma ‘Naar regionale oncologienetwerken’. “In het hoofdlijnenakkoord staat dat er een continuering is van het Citrienfonds, maar niet meer dan dat”, vertelt Rob Dillmann. “Of de oncologie de komende jaren weer kan rekenen op een apart programma binnen het fonds is nog niet duidelijk, maar daar ga ik wel van uit. Het hoofdlijnenakkoord biedt daar prima aanknopingspunten voor. De thema’s voor zorg in het algemeen komen overeen met de onderwerpen die uitgewerkt worden binnen het landelijke oncologieprogramma. Waarschijnlijk krijgen we binnenkort uitsluitsel.” Kan de Taskforce Oncologie nog iets betekenen bij de verdeling van de Citrienfondsgelden? “De Taskforce spreekt unaniem zijn steun voor een oncologisch programma uit”, verzekert de voorzitter. “Daar zal naar geluisterd worden. Immers, de meeste organisaties die aan de Taskforce Oncologie deelnemen, vormen ook een partij in het hoofdlijnenakkoord.” Gezamenlijke ambities De Taskforce Oncologie zit niet alleen op één lijn met het hoofdlijnenakkoord, maar ook met de leiding van het Citrienprogramma. “De afgelopen jaren zijn het management van het Citrienprogramma en de Taskforce naar elkaar toe gegroeid”, vertelt Dillmann. “Binnen dat programma zijn allerlei instrumentaria ontwikkeld die netwerkvorming binnen de oncologie kunnen verbeteren. De Taskforce hielp daarbij door op verschillende terreinen hindernissen weg te nemen, zoals op het gebied van financiering of bij afspraken met de NZa. Daarnaast fungeerde dit gremium als maatschappelijke antenne voor wat er speelt in de oncologische zorg en welke issues aandacht behoeven in het landelijke programma.” Opbrengst samenwerking De samenwerking tussen het Citrienprogramma en de Taskforce heeft in de afgelopen jaren tot verschillende producten geleid. Dillmann: “Vanuit de Taskforce is het koersboek oncologie tot stand gekomen met daarin veel aandacht voor de ontwikkeling van oncologienetwerken. Daarnaast is goed nagedacht over de organisatie van het multidisciplinair overleg (MDO), opdat expertise steeds op het goede moment wordt ingezet. Voor gegevens en beeldmateriaaluitwisseling is het XDS-systeem ontwikkeld en door het landelijke Informatieberaad tot standaardsysteem uitgeroepen. Dit is op verschillende plaatsen geïmplementeerd en zal de komende jaren sectorbreed worden ingevoerd. Er zijn ook andere nuttige producten ontwikkeld. We zijn echter nog niet klaar. Daarom zou het heel mooi zijn als er wederom geld beschikbaar komt vanuit het Citrienfonds.” Oncologie Health Agreement De verschillende partijen die betrokken zijn bij de vorming van netwerken gaan ook in de komende jaren samenwerken, ongeacht of er een apart oncologieprogramma komt of niet. “Op 19 december is er een bijeenkomst van de leiding van het Citrienprogramma en de leden van de Taskforce Oncologie, waar besproken wordt wat er behaald is en wat we met zijn allen nog willen bereiken”, meldt Dillmann. “Voor de komende jaren proberen we gezamenlijke afspraken vast te leggen in de zogenoemde Oncologie Health Agreement. We hopen dat 31 oktober klaar te hebben en het tijdens die bijeenkomst te kunnen ondertekenen. Lukt dat niet, dan is het in ieder geval voor 1 januari 2019 af, zodat we volgend jaar een vliegende start kunnen maken.” Het Oncologie Health Agreement is een soort hoofdlijnenakkoord binnen de oncologische zorg. Belangrijkste initiatiefnemers zijn de leiding van het Citrienprogramma ‘Naar regionale oncologienetwerken’ en de Taskforce Oncologie. Het hele artikel is te lezen op de landelijke website oncologienetwerken via deze link. Artikel by dr. Marijke van Oosten, wetenschapsjournalist Bron:  Oncologie Up to Date, juli 2018

Lees meer
2nd juli 2018

Acht ziekenhuizen leggen gezamenlijk fundament voor betere borstkankerzorg

Acht ziekenhuizen in de regio Zuidwest-Nederland hebben met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst een volgende stap gezet in het verbeteren van de zorg voor mensen met borstkanker. De ziekenhuizen gaan de data uniformeren waarmee ze de resultaten van borstkanker behandelingen meten. De resultaten worden verzameld en inzichtelijk gemaakt op een dashboard. Zo kunnen de zorgprofessionals eenvoudiger informatie met elkaar delen en resultaten vergelijken met als doel de patiënt direct betere zorg te verlenen. Het gaat om de borstkankercentra van het Albert Schweitzer ziekenhuis, Amphia Ziekenhuis, Erasmus MC Kanker Instituut, Franciscus Gasthuis & Vlietland en het Borstcentrum Zuid-Holland-Zuid (Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Spijkenisse Medisch Centrum en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis). Makkelijker met elkaar in gesprek Met het tekenen van de overeenkomst spreken de ziekenhuizen met elkaar af op eenduidige wijze de uitkomsten van behandelingen te meten en die met elkaar te vergelijken op een dashboard. Daartoe hebben ze een gezamenlijk dataprotocol vastgesteld, gebaseerd op de internationaal vastgestelde ICHOM-set. Dr. Linetta Koppert, oncologisch chirurg van het Erasmus MC, heeft hierbij als deelnemer van de internationale ICHOM- werkgroep aan de basis gestaan.  De data bestaan uit een combinatie van medische uitkomsten en door de patiënt gerapporteerde uitkomsten. Mark Stoutjesdijk, radioloog bij het Ikazia Ziekenhuis, vertelt dat het grote voordeel van de aanpak is dat op deze manier de uitkomsten van borstkankerzorg op regionaal niveau te vergelijken zijn:” Hiermee kunnen we makkelijker met elkaar in gesprek om de zorg te verbeteren.” Projectleider Mariëlle Went vult aan: “Het wordt zelfs mogelijk landelijk en internationaal de borstkankerzorg te vergelijken, omdat er is gekozen te werken met de ICHOM-set.” Juist deze schaalbare aanpak en het visueel maken van de resultaten in een gezamenlijk dashboard is het unieke van deze samenwerking tussen de borstkankercentra. Betrouwbare partij Voor het realiseren van het benodigde dataplatform en het dashboard dat daaraan gekoppeld is, is gekozen voor een betrouwbare en onafhankelijke partij: de stichting Dutch Hospital Data. DHD is opgericht door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Zij verzamelt, bewerkt en beheert de data en ontsluiten het als inzichtelijke informatie. De persoon in plaats van de aandoening De informatie zal niet alleen gebruikt worden voor vergelijking en samenwerking tussen ziekenhuizen. De door de patiënt aangegeven uitkomsten van zorg zijn direct bruikbaar in de spreekkamer: patiënt en specialist kunnen zo gezamenlijk tot besluitvorming komen over het optimale behandelplan. Het wordt hierdoor eenvoudiger een persoonlijk behandelplan op te stellen of, indien nodig, bij te stellen. “Dat vind ik het mooie van dit project”, zegt Dunja van der Meer, verpleegkundig specialist van het Amphia ziekenhuis. “We kunnen zo met het team iedere patiënt nog beter begeleiden en de zorg bieden die passend is voor de persoon in plaats van voor de aandoening.” Gelijk in praktijk  Deze nieuwe manier van werken gaat naar verwachting in september 2018 van start. Dan kunnen de eerste data op het platform worden aangeleverd en op het dashboard worden ingezien. Eind 2018 verschijnt het handboek voor nieuwe deelnemers en de e-learningmodules over  Waardegedreven Zorg, waarvan dit project een onderdeel is. Ook worden er praktische modules ontwikkeld die de zorgprofessionals ondersteunen in hun gesprekken met patiënten over het behandelplan. Dit project is mogelijk gemaakt met subsidie van het  Citrienfonds  en Stichting Coolsingel.

Lees meer
23rd mei 2018

Hét academisch centrum van de 21e eeuw is  in gebruik

Het nieuwe Erasmus MC is in gebruik. Erasmus MC-Daniel den Hoed, onderdeel van het toonaangevend Erasmus MC Kanker Instituut, verhuisde mee naar het nieuwe gebouw. Van Rotterdam-Zuid naar het centrum. In 2020 verhuist ook het Familiehuis Daniel den Hoed naar het hart van de stad. Alle zorgprofessionals van het Erasmus MC Kanker Instituut werken dan onder één dak. Zo kunnen zij nog nauwer met elkaar samenwerken. Alle kennis en zorg van de vertrouwde teams zit bij elkaar. Ook hebben alle artsen toegang tot de beste en modernste apparatuur. Zo maakt Erasmus MC-Daniel den Hoed een volgende stap in de topzorg aan patiënten met kanker. Familiehuis verhuist later In het Familiehuis Daniel den Hoed logeren familieleden van kankerpatiënten. Zo zijn zij in een moeilijke tijd dichtbij hun naasten. Op loopafstand van het nieuwe Erasmus MC komt een nieuw, uitgebreider Familiehuis. Als dat gebouw klaar is, is er plaats voor twee keer zoveel gasten. Medio 2020 is het zover. Tot die tijd blijft het huidige Familiehuis op Rotterdam-Zuid in gebruik. Voor de gasten rijdt er een pendelbusje op en neer naar het nieuwe Erasmus MC. Wat gebeurt er met het gebouw op Rotterdam-Zuid? Dat ligt op dit moment nog niet vast. De gesprekken over de toekomstige bestemming worden gevoerd met de gemeente Rotterdam en een projectontwikkelaar. Lees meer over het nieuwe Erasmus MC in deze  speciale uitgave. Bezoekadres Erasmus MC Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam Bereikbaarheid Actuele informatie over verkeer en OV vindt u op www.erasmusmc.nl/bereikbaarheid. De nieuwe telefoonnummers van de poliklinieken vindt u op www.erasmusmc.nl/verhuizing

Lees meer
8th mei 2018

Waardevolle casemanagers bijeenkomst CONCORD en EMBRAZE

Op donderdag 26 april waren de casemanagers oncologie uit regio Zuidwest weer bij elkaar om hun kennis en ervaringen te delen. Deze keer vond de bijeenkomst plaatst in het Albert Schweitzer Ziekenhuis te Dordrecht. Dat deze bijeenkomsten als waardevol worden ervaren blijkt wel uit de opkomst want uit bijna ieder ziekenhuis van het CONCORD netwerk was een oncologisch verpleegkundige aanwezig. Er kwamen uiteenlopende onderwerpen aan bod. Er was een presentatie over de gevolgen op het gewicht van de patiënt die daalt of stijgt na een anti-tumor behandeling. Ook werd er gesproken over het gebruik van het patiëntportaal en ontstond er discussie over : "Moeten we  direct inzage geven in bijv. lab-uitslagen of moet hier enige vertraging zitten zodat de zorgprofessional ze zelf eerst kan inzien?" Over het gebruik van medicinale cannabis waren de meningen sterk verdeeld. Wel werd terughoudendheid geadviseerd met het voorschrijven van het middel. Veel ziekenhuizen houden zich in meer of mindere mate bezig met Patiënt Reported Outcome Measures (PROM's). In een presentatie is verteld hoe de PROM's in één van de ziekenhuizen gebruikt wordt en vooral wat het oplevert. De bijeenkomst werd afgesloten met een rondleiding door het longkanker centrum, breast clinic en de dagbehandelkamer van het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Mocht u vragen hebben   over deze bijeenkomst of een presentatie willen ontvangen dan kunt  u contact opnemen met Stephanie van Eijk. Deze bijeenkomsten - speciaal voor oncologisch verpleegkundigen - vinden twee keer per jaar plaats. De volgende zal plaatsvinden in het najaar van 2018.

Lees meer
8th mei 2018

Nieuwe app koppelt kankerpatiënten aan de juiste medische onderzoeken

Nieuwe app koppelt kankerpatiënten aan de juiste medische onderzoeken.  De  Moleculair Tumor Board App is nodig omdat het aanbod van medische onderzoeken totaal onoverzichtelijk geworden was. Het aantal medische onderzoeken naar kanker neemt toe, maar ze worden steeds specifieker, en dus neemt het aantal patiënten dat ervoor in aanmerking komt af. Via een app kunnen patiënt en onderzoek elkaar nu alsnog vinden. Nu kankerbehandelingen steeds vaker maatwerk zijn, gericht op dna-afwijkingen in tumoren, doet zich in het medisch onderzoek naar de ziekte een nieuw probleem voor: het aantal studies neemt toe terwijl het aantal patiënten dat ervoor in aanmerking komt, slinkt. Het wordt daardoor lastiger om genoeg proefpersonen te vinden om een nieuwe behandeling te testen. Oncologen zijn bovendien vaak niet op de hoogte van alle lopende onderzoeken en weten lang niet altijd of een uitbehandelde patiënt nog ergens terecht kan. Twee oncologen uit het AMC en het Radboudumc zochten naar een oplossing. Op hun initiatief is een app ontwikkeld waarmee artsen alle oncologische studies die zich richten op moleculaire kenmerken van kanker eenvoudig kunnen doorzoeken. Zo kunnen zij voortaan snel achterhalen of er voor kankerpatiënten een onderzoek loopt waaraan ze mee kunnen doen.  Lees hier het hele artikel   van de Volkskrant. -------- De app  is een gezamenlijk initiatief van  Radboudumc en AMC en is ontwikkeld binnen het kader van  het Citrien-programma / Regionale Oncologienetwerken. De MTB-app is gratis in de appstore verkrijgbaar. De app is gekoppeld aan de internationale databank clinicaltrials.gov waardoor nieuwe studies automatisch worden toegevoegd.

Lees meer
4th april 2018

Waar staan we en wat zijn de uitdagingen?

Waar staan we nu en wat zijn de uitdagingen? Dit waren de aandachtspunten van de regiobijeenkomst van 24 april 2018 in het Erasmus MC te Rotterdam. Tijdens deze bijeenkomst waren ruim zestig zorgprofessionals uit het netwerk bij elkaar om hun ervaring te delen en van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen van netwerkvorming  in van de regio. Voorafgaand hieraan zijn de voorzitters van de netwerktumorgroepen (NTG’s) uit de regio CONCORD bij elkaar gekomen met de regiocommissieleden.  Zij presenteerden de status van hun  netwerktumorgroep en bespraken de knelpunten voor de verdere ontwikkeling. Het grootste knelpunt bij de regionale netwerkvorming is de ICT. Bij de regionale MDO’s en de Netwerktumorgroepen (NTG’s) is het uitwisselen van (beeld)gegevens via XDS nog steeds niet mogelijk. Dit ondanks dat de raden van bestuur van alle ziekenhuizen hier gezamenlijk achter staan. Ook het uitwisselen van beeldmateriaal via sFTP, de tussenvariant totdat XDS gerealiseerd is, is niet operationeel. De regio oncologiecommissie gaat XDS weer onder de aandacht brengen van alle raden van bestuur, want volgend jaar moet het operationeel zijn. Ook waren er een aantal interessante presentaties uit het werkveld. Jan Maarten van der Zwan gaf een toelichting op het IKNL-onderzoeksrapport Kanker in beeld. Hier is gekeken naar de zorg van patiënten met een zeldzame vorm van kanker. Klik hier voor het rapport.  Annemieke van der Padt, Internist oncoloog Maasstad ziekenhuis en Wouter Vles, chirurg Ikazia presenteerde de totstandkoming en verdere ontwikkeling van hun Borstkanker centrum ZuidHollandZuid. Ook het netwerk Dermatologie is volop in ontwikkeling vertelde Tamar Nijsten, hoofd Dermatologie van het Erasmus MC. En dat de rol  van casemanager belangrijker wordt voor de ketenzorg,  bleek wel uit het verhaal van  Liesbeth Struik, casemanager oncologie in het Ikazia Ziekenhuis. Zij gaf aan dat  casemanagers het eerste aanspreekpunt zijn voor patiënten en de schakel vormen tussen specialisten zowel in het eigen huis als daarbuiten.  Op regionaal niveau is er een netwerk van casemanagers. Zij kwamen 26 april bij elkaar om kennis en ervaring  te delen. Mocht u vragen hebben of één van de presentaties willen ontvangen, neem dan contact op met Noesja Hoffschlag communicatieadviseur van het oncologische netwerk van Zuidwest Nederland. Klik hier voor het programma van die avond.

Lees meer
3rd april 2018

Bijeenkomst Casemanagers

Op donderdag 26 april is onze regiobijeenkomst voor casemanagers, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en  physician assistants in het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht.  Het programma is van 13  uur tot 17 uur. We bespreken de ontwikkelingen  in de regio en maar ook de zorginhoudelijke onderwerpen zullen aan bod komen. Klik hier voor het programma. Nog niet aangemeld? Stuur een mail naar projectleider Stephanie van Eijk, EijkS@maasstadziekenhuis.nl graag o.v.v. naam, functie, organisatie en evt. dieetwensen.  

Lees meer
2nd februari 2018

Een grote stap vooruit dankzij hergebruik van gegevens in de palliatief oncologische zorg

Met de komst van het EPD zijn we van op papier werken overgegaan op digitaal werken. Bij de transitie naar dit digitale werken lag de focus op documentatie en registratie en is er weinig aandacht geweest voor informatisering: hoe richten we de informatiesystemen efficiënt in waarbij het primaire proces leidend is? Hoe leggen we de juiste informatie vast, door en voor de juiste persoon op het juiste moment op de juiste plek, zodat het systeem ondersteunend is aan het zorgproces. Doordat we nu veelal werken met ‘digitaal papier’ is het gevolg dat informatie die nu wordt vastgelegd niet goed terug te vinden is, niet goed op elkaar aansluit en slecht uit te wisselen is. Informatie die men wil overdragen of uitwisselen moet regelmatig (opnieuw) worden vastgelegd, bijvoorbeeld in een brief of voor aanlevering aan een kwaliteitsregister. Hergebruik lukt vaak niet.....klik hier voor het hele artikel. Voor meer informatie: Erica Witkamp, RN, PhD, projectleider oncologische registraties palliatieve zorg Erasmus MC Kanker Instituut.

Lees meer
1st januari 2018

Verder met regionale netwerkvorming met steun van het Citrienfonds.

De focus van netwerkvorming zal voor de regio Zuidwest Nederland dit jaar liggen op: - Een toekomstbestendige netwerkstructuur (van projectorganisatie naar netwerk). - De verdere implementatie van netwerk-tumorgroepen (netwerkstandaarden en monitoren). - De implementatie van een regionaal documentbeheersysteem. - Echelonnering model regionale MDO’s. - De registratie pilot Borstkanker, indicatoren en waardegedreven zorg. - Communicatie, waaronder de aansluiting eerstelijnszorg (huisartsen en para medici). Voor vragen kunt u contact opnemen met het regiobureau via ccn@erasmusmc.nl. Voor meer informatie over het het landelijke Citrienproject Naar regionale oncologische netwerken en de ontwikkelingen in de andere regio's klik hier.

Lees meer