19th October 2018

27 november bijeenkomst casemanagers oncologie

Op 27 november vindt  de volgende bijeenkomst plaats voor casemanagers oncologie werkzaam in de regio EMBRAZE en CONCORD. Klik hier voor meer informatie en het programma.

Lees meer
19th October 2018

Symposium ‘Time to tie the knot’: Decision making in breast cancer surgery

Op 6 november wordt het symposium 'Time to tie the knot': Decisionmaking in breast cancer surgery georganiseerd in het Erasmus MC.  Klik hier voor het programma. Aanmelden kan door een mail te sturen aan: s.hagendijk@erasmusmc.nl

Lees meer
11th October 2018

Kom ook naar de regiobijeenkomst!

Op 22 november  is de laatste regiobijeenkomst van 2018 en  tevens de Citrienperiode 1.0. We blikken terug op de regionale ontwikkeling van netwerkvorming en    vooruit naar een nieuwe periode Citrien 2.0. Op het (voorlopig) programma: 17.30 – 18.00 uur Inloop met broodjes Erasmus MC, kamer 39 (niet in het  ASZ !) 18.00 uur Welkomstwoord door Pieter Sonneveld &  terugblik op ontwikkelingen CCN Zuidwest + Concord door Stefan Sleijfer 18.30 uur Implementatie XDS en plannen 2019 door Erik Zwarter, Informatiemanager e-health, transmurale zorg & AIDC Waardegedreven zorg in de spreekkamer door WGZ-adivseur Hoe netwerkfinanciering netwerkvorming kan ondersteunen door ? Borging NTG, regionale netwerkvorming door Kees Verhoef, Oncologisch Chirurg en sectorhoofd Erasmus MC Kankerinstituut 19.45 uur Citrien 2.0 door Erna Elfrink, Linkin Pin Citrien 2.0 20.00 uur Afsluiting door Pieter Sonneveld Aan-en of afmelden graag via ccn@erasmusmc.nl, Elisabeth Vermeulen.

Lees meer
9th October 2018

Prostaatcentrum Anser van start

Rotterdam heeft nieuwe operatiekliniek voor patiënten met prostaatkanker: het Anser prostaatcentrum in het Maasstad Ziekenhuis. Een bijzondere en noodzakelijke regionale samenwerkingsverband  tussen 7 ziekenhuizen:  Erasmus MC Kanker instituut, Franciscus & Vlietland, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, HMC, LUMC en OLVG. Dit waarborgt niet alleen, door het grote aantal operaties, een hoog operatie niveau maar is tevens een  goede basis voor verder onderzoek. Meer weten over dit unieke regionale samenwerkingsverband, kijk op www.anserprostaatcentrum.nl  

Lees meer
26th September 2018

Veel makkelijker om zorg te geven in andere zorginstelling binnen netwerk.

Het wordt artsen veel makkelijker gemaakt om een patiënt zorg te geven in een andere #zorginstelling binnen een netwerk, bijvoorbeeld als daar bepaalde faciliteiten beschikbaar zijn die nodig zijn voor de behandeling. De patiënt houdt op beide locaties gewoon dezelfde arts en ingewikkelde verrekeningen zijn niet meer nodig. Hiermee komt het bieden van de juiste zorg op de juiste plek weer een stap dichterbij. De Nederlandse #Zorgautoriteit kondigde vorige week deze aanpassing van de regels rond samenwerking bij medisch-specialistische zorg aan. De opstellers van het zojuist verschenen rapport Ontwikkeling van #oncologienetwerken in Nederland. Aanbevelingen voor organisatie en financiering zagen het goedkeurend aan. Zij zijn ervan overtuigd dat de gesprekken en de rondetafelconferenties over financiering van netwerken die zij organiseerden een flinke zet in de goede richting hebben gegeven. Lees hier de aankondiging van de #NZa. Het rapport geeft een inventarisatie en analyse van  oncologische netwerken in Nederland. De onderzoekers gaan vervolgens de diepte in met een analyse van de aanleiding voor netwerkvorming en de belemmerende en bevorderende factoren daarbij. De belemmeringen draaien vaak om financiering. Dit onderzoek maakt deel uit van het Citrienprogramma Naar regionale oncologienetwerken. Verschillende netwerken Er zijn verschillende redenen waarom ziekenhuizen er voor kiezen zorg binnen een netwerk te organiseren. Dat kan zijn om gezamenlijk te voldoen aan (volume-)normen en daarmee de zorg in de regio te kunnen behouden. Ook wordt binnen netwerken de verbinding gezocht tussen de tweede, derde en vierde lijn om samen de kwaliteit van de zorg hoog te houden en de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Er zijn verschillende typen netwerken te onderscheiden. Het aantal deelnemende ziekenhuizen verschilt, er kan wel of niet een UMC betrokken zijn en uiteraard verschilt vaak ook het tumortype waar het netwerk zich op richt. Overeenkomsten zij er ook. De meeste netwerken doorlopen een soortgelijke ontwikkeling, van initiatief en starten vanuit de inhoud tot het organiseren van bestuurlijke betrokkenheid. De onderzoekers zien overal dat het essentieel is dat de betrokken medisch specialisten elkaar op inhoud vinden. Die verbinding dient als basis om vanuit een in eerste instantie informeel samenwerkingsverband door te groeien naar een formeel oncologienetwerk. In dit proces lopen netwerken tegen dezelfde belemmerende factoren aan, zoals mogelijk productieverlies. Bovendien spelen overeenkomstige bevorderende factoren een grote rol, zoals goede onderlinge relaties en vertrouwen. Obstakels in de financiering De netwerken ervaren veelal dezelfde belemmerende factoren als het gaat om financiering. Die obstakels kunnen groot zijn. Het rapport onderscheidt vier verschillende aspecten aan dit onderwerp:     bekostiging van de patiëntenzorg: registratie en declaratie van het primaire proces;     financiering van de algemene kosten en de organisatiestructuur van een oncologienetwerk;     bekostiging van het multidisciplinair overleg (MDO) en de expertopinie;     invloed van prikkels in het Nederlandse zorgstelsel. Op alle vier de fronten is sprake van belemmeringen die de gewenste ontwikkelrichting van de oncologische zorg in Nederland in de weg staan. Bij de bekostiging van het primaire proces spelen NZa-regelgeving en beperkte mogelijkheden tot administratieve uitwisseling tussen ziekenhuizen een rol. Daarnaast zoeken veel oncologienetwerken antwoord op de vraag hoe en door wie de algemene kosten van een netwerk gefinancierd kunnen worden. Mogelijke oplossingsrichtingen variëren van het optuigen een ondersteuningsorganisatie met financiering per individueel netwerk, via een bundeling van ondersteuningsactiviteiten in een regionaal bureau dat meerdere netwerken bedient tot een landelijk gefinancierde ondersteuningsstructuur die alle netwerken gaat faciliteren. Medisch-inhoudelijk zijn het MDO en de expertopinie voor oncologienetwerken van groot belang. Hier wordt de kwaliteitsslag gemaakt voor de oncologische patiënt. Dit kost steeds meer tijd, die echter tot nog toe niet als zodanig wordt vergoed. Prikkels in het Nederlandse zorgstelsel hebben veel invloed op totstandkoming en functioneren van netwerken. Die prikkels stimuleren vaak productie binnen de individuele ‘schotten’ en belemmeren zodoende de inrichting van oncologische netwerken. Dit alles betekent niet dat er majeure stelselwijzigingen noodzakelijk zijn. Het rapport beveelt aan om gezamenlijk te verkennen hoe productieprikkels kunnen worden beperkt en hoe kwaliteitsprikkels juist meer naar voren kunnen komen in de contracteringsafspraken tussen ziekenhuizen (of wellicht oncologienetwerken) en verzekeraars. De onderzoekers tekenen hierbij aan dat het opnemen van kwaliteitsprikkels in de contractering veronderstelt dat kwaliteit meetbaar is. Daarom is het noodzakelijk om processen, uitkomsten en ervaringen van regionale oncologienetwerken te meten. Deze ontwikkeling komt ook tegemoet aan de wens om te komen tot Waardegedreven zorg. Bron: www.oncologienetwerken.nl  

Lees meer
25th September 2018

Conferentie Trefzekere oncologie, optimale zorg in netwerken

Op 19 december organiseert het Citrienfonds - Naar Regionale Oncologienetwerken -  in samenwerking met de taskforce Oncologie de conferentie Trefzekere Oncologie. Het is een invitational conference voor bestuurders van ziekenhuizen, huisartsenzorg, voorzitters-staf van CCN’s, projectleiders Citrienprogramma, voorzitters van oncologiecommissies, regionale tumorwerkgroepen en medisch-wetenschappelijke en verpleegkundige verenigingen, bestuurders NZA, ZN, Zorginstituut, OECI, ministerie VWS en EZ. Locatie: Van der Valk Utrecht Meer weten? Kijk op de website van het programma Naar Regionale oncologienetwerken  onder agenda.  

Lees meer
19th September 2018

Patiënt steeds vaker betrokken bij medische keuze

Het Erasmus MC timmert in samenwerking met 7 andere ziekenhuizen aan de weg met ‘uitkomstgerichte zorg’. Dit wordt ook ‘waarde-gedreven zorg’ genoemd. Het houdt in: streven naar de beste uitkomsten en ervaringen die de patiënt wil hebben in relatie tot het zorgpad dat hij moet bewandelen om dat allemaal te bereiken. Als iemand bijvoorbeeld van tevoren had geweten dat hij vanwege plastabletten voortaan altijd een droge mond zou hebben, had hij misschien niet voor deze therapie gekozen. Dan had hij wellicht samen met de arts kunnen streven naar een andere uitkomst. En als een 85-jarige was verteld dat hij na het voorschrijven van medicatie maandelijks voor controle moest terugkomen naar het ziekenhuis, had hij misschien wel bedankt voor de geneesmiddelen, omdat hij dit onderdeel van het zorgpad te belastend vond in relatie tot de gezondheidswinst. .......... Lees het hele artikel Welke uitkomsten vindt u zélf belangrijk?  Door Gerben Stolk, dd. 18 september, 2018

Lees meer
12th September 2018

Longkankercentrum ZuidHollandZuid

Patiënten met (verdenking op) longkanker worden vanaf nu behandeld in samenwerkingsverband Longkankercentrum ZuidHollandZuid. Het centrum is een initiatief van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland, het Ikazia Ziekenhuis, het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam en het Spijkenisse Medisch Centrum in Spijkenisse. De longartsen van de vier ziekenhuizen werken hierin intensief samen. “Door kennis en kunde op het gebied van longkankerzorg met elkaar te delen, kunnen we de zorgkwaliteit voor patiënten in de regio Rotterdam en de Zuid-Hollandse Eilanden verder verhogen”, aldus het dagelijks bestuur van Longkankercentrum ZuidHollandZuid (bestaande uit Johan Lie van het Maasstad Ziekenhuis, Frank Jacobs van het Ikazia Ziekenhuis en Lidia Hoogerbrugge van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en Spijkenisse Medisch Centrum). Het gespecialiseerde team heeft bovendien kennis op het gebied van meer zeldzame vormen van longkanker. In de regio behandelen de vier ziekenhuizen samen het grootste aantal patiënten met longkanker. Kwaliteit longkankerzorg verder verhogen Binnen de samenwerking van het Longkankercentrum bespreken de medisch specialisten wekelijks de dossiers en behandeltrajecten van patiënten. Daarnaast worden nieuwe ontwikkelingen op het gebied van longkankerbehandelingen en medische technologieën besproken. Het voordeel voor de patiënt is dat het dossier door meerdere specialisten wordt beoordeeld en kort daarna het behandeltraject kan beginnen in een ziekenhuis in de regio. Zorg op vier locaties/ziekenhuizen De zorg – geleverd door Longkankercentrum ZuidHollandZuid – wordt verleend vanuit de vier verschillende ziekenhuizen. Daarbij gaan de ziekenhuizen werken met dezelfde behandelmethodes, zorgpaden en protocollen. Een patiënt met longkanker kan voor de meeste onderzoeken en behandelingen terecht in het ziekenhuis van voorkeur. Voor specifieke behandelingen kan het nodig zijn om de patiënt op een andere ziekenhuislocatie te helpen. De vervolgbehandelingen en nazorg vinden vervolgens weer plaats in het ziekenhuis van voorkeur. De patiënt wordt tijdens het behandeltraject door een vaste verpleegkundige, de zogenaamde casemanager, begeleid. Gezamenlijk elektronisch patiëntendossier In oktober 2017 stapten de vier ziekenhuizen over op één gezamenlijk elektronisch patiëntendossier (EPD), met het doel snel de nodige patiëntgegevens beschikbaar te hebben. In de toekomst zijn na akkoord van de patiënt de medische gegevens beschikbaar voor alle behandelaren, ongeacht de ziekenhuislocatie. Daarbij kan, als dat moet, informatie worden afgeschermd in het EPD. Link naar het artikel op de website van het Maasstad Ziekenhuis.

Lees meer
12th September 2018

Maasstad Ziekenhuis koploperziekenhuis prostaatkankeroperaties

Het Maasstad Ziekenhuis is trots op benoeming tot koploperziekenhuis prostaatkankeroperaties. Om de kwaliteit van prostaatkankeroperaties te stimuleren heeft Zilveren Kruis, samen met de ProstaatKankerStichting (PKS) en de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), drie koplopers aangewezen op het gebied van prostaatkankeroperaties. Peter Langenbach, voorzitter raad van bestuur Maasstad Ziekenhuis: “We zijn enorm trots dat het Maasstad Ziekenhuis, als onderdeel van het Anser prostaatnetwerk, is aangewezen als koploper op het gebied van prostaatkankeroperaties. We hebben dit alleen kunnen bereiken door de unieke samenwerking binnen dit netwerk: een samenwerkingsverband van zeven ziekenhuizen in de regio west Nederland (Albert Schweitzer ziekenhuis, Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, HMC, LUMC, Maasstad Ziekenhuis en OLVG). Alle patiënten van deze ziekenhuizen en onze andere lokale partners zijn door de samenwerking verzekerd van de beste zorg bij de behandeling van prostaatkanker.” Binnen het Anser prostaatnetwerk wordt alle kennis gedeeld, de modernste technieken toegepast en verrichten we gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek op het gebied van prostaatzorg. Voor onderzoek, diagnose en nazorg kunnen patiënten terecht in één van de zeven betrokken ziekenhuizen, de Anser prostaatcentra. Als een operatie nodig is, wordt de patiënt verwezen naar de gespecialiseerde Anser prostaatoperatiekliniek in ons ziekenhuis in Rotterdam. Lees het hele artikel  via deze link.

Lees meer
11th September 2018

Dit doet het Citrienfonds (video NFU)

In het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022 is 20 miljoen beschikbaar gesteld voor een vervolg van het Citrienfonds. Hiermee gaan de umc’s met andere partijen in de zorg verder werken aan het leveren van de juiste zorg, met de juiste informatie op de juiste plek. Samen sterker voor de patiënt! Maar wat doet het NFU, ZonMw Citrienfonds? Minister Bruno Bruins legt het uit in een  videoboodschap van de NFU! [embed]https://youtu.be/WzMyh_hu3JE[/embed]

Lees meer
10th September 2018

Het Verpleegkundig College (1 nov ’18)

In deze  editie van Het Verpleegkundig College op donderdag 1 november 2018 met de titel ‘Over Borstkanker Gesproken’ praten we over onderwerpen die je in de meeste nascholingsprogramma’s over mammacare niet  direct tegenkomt. Zo laten we je zien welke borstkankervarianten door welke onderzoeksmodaliteiten worden gemist. En we vragen   een mammaradioloog om uit te leggen hoe je een laesie die  verdacht leek, maar toch niet kwaadaardig bleek te zijn, moet vervolgen. Verder staan we stil bij de vraag of bij de behandeling van borstkanker de systemische therapie plaats gaat maken voor targeted therapie. Het meest in het oog springende onderwerp van het Verpleegkundig College is   het plenaire programmaonderdeel ‘Zo  gaat een oncologiebespreking in zijn werk'. We hebben de oncologiestaf van het Erasmus MC Kanker Instituut bereid gevonden om een multidisciplinaire patiëntbespreking na te bootsen. En jij hebt als deelnemer de mogelijkheid het behandelbeleid mede te bepalen. En nog veel meer interessants. Klik hier voor het volledige programma. Vragen? Neem contact op met  Willeke Kristensen (cursusmanager) T: 033-4345730 E-mail: wkristensen@marktwo.nl

Lees meer
27th August 2018

Let’s connect via LinkedIn

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen van de kankerzorg in de regio Zuidwest Nederland via onze regionale LinkedIn pagina. Link: https://www.linkedin.com/company/oncologienetwerk-zuidwest-nederland/. Ben je zorgprofessional in de regio en wil je  je kennis  delen met het netwerk, neem contact op met de communicatieadviseur in je eigen ziekenhuis of mail ons via deze link.  

Lees meer
20th August 2018

Minister Bruins heeft hoofdlijnenakkoord ondertekend voor medisch-specialistische zorg.

Begin juni ondertekenden minister  Bruins van Medische Zorg en Sport samen met belangrijke partijen in de zorg het hoofdlijnenakkoord voor medisch-specialistische zorg 2019-2022. Het Citrienfonds krijgt volgens dat akkoord een vervolg. Dr. Rob Dillmann, voorzitter van zowel de Raad van Bestuur van Isala (Zwolle) als van de landelijke Taskforce Oncologie, geeft aan wat dit betekent voor het uit het Citrienfonds gefinancierde programma ‘Naar regionale oncologienetwerken’. “In het hoofdlijnenakkoord staat dat er een continuering is van het Citrienfonds, maar niet meer dan dat”, vertelt Rob Dillmann. “Of de oncologie de komende jaren weer kan rekenen op een apart programma binnen het fonds is nog niet duidelijk, maar daar ga ik wel van uit. Het hoofdlijnenakkoord biedt daar prima aanknopingspunten voor. De thema’s voor zorg in het algemeen komen overeen met de onderwerpen die uitgewerkt worden binnen het landelijke oncologieprogramma. Waarschijnlijk krijgen we binnenkort uitsluitsel.” Kan de Taskforce Oncologie nog iets betekenen bij de verdeling van de Citrienfondsgelden? “De Taskforce spreekt unaniem zijn steun voor een oncologisch programma uit”, verzekert de voorzitter. “Daar zal naar geluisterd worden. Immers, de meeste organisaties die aan de Taskforce Oncologie deelnemen, vormen ook een partij in het hoofdlijnenakkoord.” Gezamenlijke ambities De Taskforce Oncologie zit niet alleen op één lijn met het hoofdlijnenakkoord, maar ook met de leiding van het Citrienprogramma. “De afgelopen jaren zijn het management van het Citrienprogramma en de Taskforce naar elkaar toe gegroeid”, vertelt Dillmann. “Binnen dat programma zijn allerlei instrumentaria ontwikkeld die netwerkvorming binnen de oncologie kunnen verbeteren. De Taskforce hielp daarbij door op verschillende terreinen hindernissen weg te nemen, zoals op het gebied van financiering of bij afspraken met de NZa. Daarnaast fungeerde dit gremium als maatschappelijke antenne voor wat er speelt in de oncologische zorg en welke issues aandacht behoeven in het landelijke programma.” Opbrengst samenwerking De samenwerking tussen het Citrienprogramma en de Taskforce heeft in de afgelopen jaren tot verschillende producten geleid. Dillmann: “Vanuit de Taskforce is het koersboek oncologie tot stand gekomen met daarin veel aandacht voor de ontwikkeling van oncologienetwerken. Daarnaast is goed nagedacht over de organisatie van het multidisciplinair overleg (MDO), opdat expertise steeds op het goede moment wordt ingezet. Voor gegevens en beeldmateriaaluitwisseling is het XDS-systeem ontwikkeld en door het landelijke Informatieberaad tot standaardsysteem uitgeroepen. Dit is op verschillende plaatsen geïmplementeerd en zal de komende jaren sectorbreed worden ingevoerd. Er zijn ook andere nuttige producten ontwikkeld. We zijn echter nog niet klaar. Daarom zou het heel mooi zijn als er wederom geld beschikbaar komt vanuit het Citrienfonds.” Oncologie Health Agreement De verschillende partijen die betrokken zijn bij de vorming van netwerken gaan ook in de komende jaren samenwerken, ongeacht of er een apart oncologieprogramma komt of niet. “Op 19 december is er een bijeenkomst van de leiding van het Citrienprogramma en de leden van de Taskforce Oncologie, waar besproken wordt wat er behaald is en wat we met zijn allen nog willen bereiken”, meldt Dillmann. “Voor de komende jaren proberen we gezamenlijke afspraken vast te leggen in de zogenoemde Oncologie Health Agreement. We hopen dat 31 oktober klaar te hebben en het tijdens die bijeenkomst te kunnen ondertekenen. Lukt dat niet, dan is het in ieder geval voor 1 januari 2019 af, zodat we volgend jaar een vliegende start kunnen maken.” Het Oncologie Health Agreement is een soort hoofdlijnenakkoord binnen de oncologische zorg. Belangrijkste initiatiefnemers zijn de leiding van het Citrienprogramma ‘Naar regionale oncologienetwerken’ en de Taskforce Oncologie. Het hele artikel is te lezen op de landelijke website oncologienetwerken via deze link. Artikel by dr. Marijke van Oosten, wetenschapsjournalist Bron:  Oncologie Up to Date, juli 2018

Lees meer
2nd July 2018

Acht ziekenhuizen leggen gezamenlijk fundament voor betere borstkankerzorg

Acht ziekenhuizen in de regio Zuidwest-Nederland hebben met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst een volgende stap gezet in het verbeteren van de zorg voor mensen met borstkanker. De ziekenhuizen gaan de data uniformeren waarmee ze de resultaten van borstkanker behandelingen meten. De resultaten worden verzameld en inzichtelijk gemaakt op een dashboard. Zo kunnen de zorgprofessionals eenvoudiger informatie met elkaar delen en resultaten vergelijken met als doel de patiënt direct betere zorg te verlenen. Het gaat om de borstkankercentra van het Albert Schweitzer ziekenhuis, Amphia Ziekenhuis, Erasmus MC Kanker Instituut, Franciscus Gasthuis & Vlietland en het Borstcentrum Zuid-Holland-Zuid (Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Spijkenisse Medisch Centrum en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis). Makkelijker met elkaar in gesprek Met het tekenen van de overeenkomst spreken de ziekenhuizen met elkaar af op eenduidige wijze de uitkomsten van behandelingen te meten en die met elkaar te vergelijken op een dashboard. Daartoe hebben ze een gezamenlijk dataprotocol vastgesteld, gebaseerd op de internationaal vastgestelde ICHOM-set. Dr. Linetta Koppert, oncologisch chirurg van het Erasmus MC, heeft hierbij als deelnemer van de internationale ICHOM- werkgroep aan de basis gestaan.  De data bestaan uit een combinatie van medische uitkomsten en door de patiënt gerapporteerde uitkomsten. Mark Stoutjesdijk, radioloog bij het Ikazia Ziekenhuis, vertelt dat het grote voordeel van de aanpak is dat op deze manier de uitkomsten van borstkankerzorg op regionaal niveau te vergelijken zijn:” Hiermee kunnen we makkelijker met elkaar in gesprek om de zorg te verbeteren.” Projectleider Mariëlle Went vult aan: “Het wordt zelfs mogelijk landelijk en internationaal de borstkankerzorg te vergelijken, omdat er is gekozen te werken met de ICHOM-set.” Juist deze schaalbare aanpak en het visueel maken van de resultaten in een gezamenlijk dashboard is het unieke van deze samenwerking tussen de borstkankercentra. Betrouwbare partij Voor het realiseren van het benodigde dataplatform en het dashboard dat daaraan gekoppeld is, is gekozen voor een betrouwbare en onafhankelijke partij: de stichting Dutch Hospital Data. DHD is opgericht door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Zij verzamelt, bewerkt en beheert de data en ontsluiten het als inzichtelijke informatie. De persoon in plaats van de aandoening De informatie zal niet alleen gebruikt worden voor vergelijking en samenwerking tussen ziekenhuizen. De door de patiënt aangegeven uitkomsten van zorg zijn direct bruikbaar in de spreekkamer: patiënt en specialist kunnen zo gezamenlijk tot besluitvorming komen over het optimale behandelplan. Het wordt hierdoor eenvoudiger een persoonlijk behandelplan op te stellen of, indien nodig, bij te stellen. “Dat vind ik het mooie van dit project”, zegt Dunja van der Meer, verpleegkundig specialist van het Amphia ziekenhuis. “We kunnen zo met het team iedere patiënt nog beter begeleiden en de zorg bieden die passend is voor de persoon in plaats van voor de aandoening.” Gelijk in praktijk  Deze nieuwe manier van werken gaat naar verwachting in september 2018 van start. Dan kunnen de eerste data op het platform worden aangeleverd en op het dashboard worden ingezien. Eind 2018 verschijnt het handboek voor nieuwe deelnemers en de e-learningmodules over  Waardegedreven Zorg, waarvan dit project een onderdeel is. Ook worden er praktische modules ontwikkeld die de zorgprofessionals ondersteunen in hun gesprekken met patiënten over het behandelplan. Dit project is mogelijk gemaakt met subsidie van het  Citrienfonds  en Stichting Coolsingel.

Lees meer
23rd May 2018

Hét academisch centrum van de 21e eeuw is  in gebruik

Het nieuwe Erasmus MC is in gebruik. Erasmus MC-Daniel den Hoed, onderdeel van het toonaangevend Erasmus MC Kanker Instituut, verhuisde mee naar het nieuwe gebouw. Van Rotterdam-Zuid naar het centrum. In 2020 verhuist ook het Familiehuis Daniel den Hoed naar het hart van de stad. Alle zorgprofessionals van het Erasmus MC Kanker Instituut werken dan onder één dak. Zo kunnen zij nog nauwer met elkaar samenwerken. Alle kennis en zorg van de vertrouwde teams zit bij elkaar. Ook hebben alle artsen toegang tot de beste en modernste apparatuur. Zo maakt Erasmus MC-Daniel den Hoed een volgende stap in de topzorg aan patiënten met kanker. Familiehuis verhuist later In het Familiehuis Daniel den Hoed logeren familieleden van kankerpatiënten. Zo zijn zij in een moeilijke tijd dichtbij hun naasten. Op loopafstand van het nieuwe Erasmus MC komt een nieuw, uitgebreider Familiehuis. Als dat gebouw klaar is, is er plaats voor twee keer zoveel gasten. Medio 2020 is het zover. Tot die tijd blijft het huidige Familiehuis op Rotterdam-Zuid in gebruik. Voor de gasten rijdt er een pendelbusje op en neer naar het nieuwe Erasmus MC. Wat gebeurt er met het gebouw op Rotterdam-Zuid? Dat ligt op dit moment nog niet vast. De gesprekken over de toekomstige bestemming worden gevoerd met de gemeente Rotterdam en een projectontwikkelaar. Lees meer over het nieuwe Erasmus MC in deze  speciale uitgave. Bezoekadres Erasmus MC Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam Bereikbaarheid Actuele informatie over verkeer en OV vindt u op www.erasmusmc.nl/bereikbaarheid. De nieuwe telefoonnummers van de poliklinieken vindt u op www.erasmusmc.nl/verhuizing

Lees meer
8th May 2018

Waardevolle casemanagers bijeenkomst CONCORD en EMBRAZE

Op donderdag 26 april waren de casemanagers oncologie uit regio Zuidwest weer bij elkaar om hun kennis en ervaringen te delen. Deze keer vond de bijeenkomst plaatst in het Albert Schweitzer Ziekenhuis te Dordrecht. Dat deze bijeenkomsten als waardevol worden ervaren blijkt wel uit de opkomst want uit bijna ieder ziekenhuis van het CONCORD netwerk was een oncologisch verpleegkundige aanwezig. Er kwamen uiteenlopende onderwerpen aan bod. Er was een presentatie over de gevolgen op het gewicht van de patiënt die daalt of stijgt na een anti-tumor behandeling. Ook werd er gesproken over het gebruik van het patiëntportaal en ontstond er discussie over : "Moeten we  direct inzage geven in bijv. lab-uitslagen of moet hier enige vertraging zitten zodat de zorgprofessional ze zelf eerst kan inzien?" Over het gebruik van medicinale cannabis waren de meningen sterk verdeeld. Wel werd terughoudendheid geadviseerd met het voorschrijven van het middel. Veel ziekenhuizen houden zich in meer of mindere mate bezig met Patiënt Reported Outcome Measures (PROM's). In een presentatie is verteld hoe de PROM's in één van de ziekenhuizen gebruikt wordt en vooral wat het oplevert. De bijeenkomst werd afgesloten met een rondleiding door het longkanker centrum, breast clinic en de dagbehandelkamer van het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Mocht u vragen hebben   over deze bijeenkomst of een presentatie willen ontvangen dan kunt  u contact opnemen met Stephanie van Eijk. Deze bijeenkomsten - speciaal voor oncologisch verpleegkundigen - vinden twee keer per jaar plaats. De volgende zal plaatsvinden in het najaar van 2018.

Lees meer
8th May 2018

Nieuwe app koppelt kankerpatiënten aan de juiste medische onderzoeken

Nieuwe app koppelt kankerpatiënten aan de juiste medische onderzoeken.  De  Moleculair Tumor Board App is nodig omdat het aanbod van medische onderzoeken totaal onoverzichtelijk geworden was. Het aantal medische onderzoeken naar kanker neemt toe, maar ze worden steeds specifieker, en dus neemt het aantal patiënten dat ervoor in aanmerking komt af. Via een app kunnen patiënt en onderzoek elkaar nu alsnog vinden. Nu kankerbehandelingen steeds vaker maatwerk zijn, gericht op dna-afwijkingen in tumoren, doet zich in het medisch onderzoek naar de ziekte een nieuw probleem voor: het aantal studies neemt toe terwijl het aantal patiënten dat ervoor in aanmerking komt, slinkt. Het wordt daardoor lastiger om genoeg proefpersonen te vinden om een nieuwe behandeling te testen. Oncologen zijn bovendien vaak niet op de hoogte van alle lopende onderzoeken en weten lang niet altijd of een uitbehandelde patiënt nog ergens terecht kan. Twee oncologen uit het AMC en het Radboudumc zochten naar een oplossing. Op hun initiatief is een app ontwikkeld waarmee artsen alle oncologische studies die zich richten op moleculaire kenmerken van kanker eenvoudig kunnen doorzoeken. Zo kunnen zij voortaan snel achterhalen of er voor kankerpatiënten een onderzoek loopt waaraan ze mee kunnen doen.  Lees hier het hele artikel   van de Volkskrant. -------- De app  is een gezamenlijk initiatief van  Radboudumc en AMC en is ontwikkeld binnen het kader van  het Citrien-programma / Regionale Oncologienetwerken. De MTB-app is gratis in de appstore verkrijgbaar. De app is gekoppeld aan de internationale databank clinicaltrials.gov waardoor nieuwe studies automatisch worden toegevoegd.

Lees meer
4th April 2018

Waar staan we en wat zijn de uitdagingen?

Waar staan we nu en wat zijn de uitdagingen? Dit waren de aandachtspunten van de regiobijeenkomst van 24 april 2018 in het Erasmus MC te Rotterdam. Tijdens deze bijeenkomst waren ruim zestig zorgprofessionals uit het netwerk bij elkaar om hun ervaring te delen en van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen van netwerkvorming  in van de regio. Voorafgaand hieraan zijn de voorzitters van de netwerktumorgroepen (NTG’s) uit de regio CONCORD bij elkaar gekomen met de regiocommissieleden.  Zij presenteerden de status van hun  netwerktumorgroep en bespraken de knelpunten voor de verdere ontwikkeling. Het grootste knelpunt bij de regionale netwerkvorming is de ICT. Bij de regionale MDO’s en de Netwerktumorgroepen (NTG’s) is het uitwisselen van (beeld)gegevens via XDS nog steeds niet mogelijk. Dit ondanks dat de raden van bestuur van alle ziekenhuizen hier gezamenlijk achter staan. Ook het uitwisselen van beeldmateriaal via sFTP, de tussenvariant totdat XDS gerealiseerd is, is niet operationeel. De regio oncologiecommissie gaat XDS weer onder de aandacht brengen van alle raden van bestuur, want volgend jaar moet het operationeel zijn. Ook waren er een aantal interessante presentaties uit het werkveld. Jan Maarten van der Zwan gaf een toelichting op het IKNL-onderzoeksrapport Kanker in beeld. Hier is gekeken naar de zorg van patiënten met een zeldzame vorm van kanker. Klik hier voor het rapport.  Annemieke van der Padt, Internist oncoloog Maasstad ziekenhuis en Wouter Vles, chirurg Ikazia presenteerde de totstandkoming en verdere ontwikkeling van hun Borstkanker centrum ZuidHollandZuid. Ook het netwerk Dermatologie is volop in ontwikkeling vertelde Tamar Nijsten, hoofd Dermatologie van het Erasmus MC. En dat de rol  van casemanager belangrijker wordt voor de ketenzorg,  bleek wel uit het verhaal van  Liesbeth Struik, casemanager oncologie in het Ikazia Ziekenhuis. Zij gaf aan dat  casemanagers het eerste aanspreekpunt zijn voor patiënten en de schakel vormen tussen specialisten zowel in het eigen huis als daarbuiten.  Op regionaal niveau is er een netwerk van casemanagers. Zij kwamen 26 april bij elkaar om kennis en ervaring  te delen. Mocht u vragen hebben of één van de presentaties willen ontvangen, neem dan contact op met Noesja Hoffschlag communicatieadviseur van het oncologische netwerk van Zuidwest Nederland. Klik hier voor het programma van die avond.

Lees meer
3rd April 2018

Bijeenkomst Casemanagers

Op donderdag 26 april is onze regiobijeenkomst voor casemanagers, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en  physician assistants in het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht.  Het programma is van 13  uur tot 17 uur. We bespreken de ontwikkelingen  in de regio en maar ook de zorginhoudelijke onderwerpen zullen aan bod komen. Klik hier voor het programma. Nog niet aangemeld? Stuur een mail naar projectleider Stephanie van Eijk, EijkS@maasstadziekenhuis.nl graag o.v.v. naam, functie, organisatie en evt. dieetwensen.  

Lees meer
2nd February 2018

Een grote stap vooruit dankzij hergebruik van gegevens in de palliatief oncologische zorg

Met de komst van het EPD zijn we van op papier werken overgegaan op digitaal werken. Bij de transitie naar dit digitale werken lag de focus op documentatie en registratie en is er weinig aandacht geweest voor informatisering: hoe richten we de informatiesystemen efficiënt in waarbij het primaire proces leidend is? Hoe leggen we de juiste informatie vast, door en voor de juiste persoon op het juiste moment op de juiste plek, zodat het systeem ondersteunend is aan het zorgproces. Doordat we nu veelal werken met ‘digitaal papier’ is het gevolg dat informatie die nu wordt vastgelegd niet goed terug te vinden is, niet goed op elkaar aansluit en slecht uit te wisselen is. Informatie die men wil overdragen of uitwisselen moet regelmatig (opnieuw) worden vastgelegd, bijvoorbeeld in een brief of voor aanlevering aan een kwaliteitsregister. Hergebruik lukt vaak niet.....klik hier voor het hele artikel. Voor meer informatie: Erica Witkamp, RN, PhD, projectleider oncologische registraties palliatieve zorg Erasmus MC Kanker Instituut.

Lees meer
1st January 2018

Verder met regionale netwerkvorming met steun van het Citrienfonds.

De focus van netwerkvorming zal voor de regio Zuidwest Nederland dit jaar liggen op: - Een toekomstbestendige netwerkstructuur (van projectorganisatie naar netwerk). - De verdere implementatie van netwerk-tumorgroepen (netwerkstandaarden en monitoren). - De implementatie van een regionaal documentbeheersysteem. - Echelonnering model regionale MDO’s. - De registratie pilot Borstkanker, indicatoren en waardegedreven zorg. - Communicatie, waaronder de aansluiting eerstelijnszorg (huisartsen en para medici). Voor vragen kunt u contact opnemen met het regiobureau via ccn@erasmusmc.nl. Voor meer informatie over het het landelijke Citrienproject Naar regionale oncologische netwerken en de ontwikkelingen in de andere regio's klik hier.

Lees meer